Procurement opdrachten | 17 opdrachten
 • Scrum Master | 36 uur | 5 maanden | Regio Utrecht

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen. Als Scrum Master begeleid je het Agile/Scrum werken op de afdeling. Binnen deze opdracht faciliteer je specifiek een systemteam in een transitie naar werken volgen de DevOps principes. Je ondersteunt en faciliteert dit systemteam, tevens adviseer en begeleid je de betrokken stakeholders. Met het team los je problemen op rondom een optimaal proces en ondersteun je het management met het uitdragen van het Agile gedachtengoed. Doelstelling: De transitie van een systemteam naar multidisciplinaire teams, waarbinnen alle relevante disciplines nauw samenwerken volgens de DevOps principes. Deze multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de bestaande registratieve systemen en het verbeteren van het ontwikkelproces. Verantwoordelijkheden: In de rol van Scrum Master werk je met het systemteam samen en faciliteer en coach je het team in de uitvoering van hun werkzaamheden binnen de organisatorische kaders, prioriteiten en gestelde deadlines. Het team is onder andere verantwoordelijk voor het naar een hoger plan tillen van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD). Vakmatige taken: Als Scrum Master bestaan je taken uit: het faciliteren en coachen van een of meerdere multidisciplinaire team(s); het coachen van medewerkers in houding en gedrag dat past bij een agile werkwijze; het ondersteunen van de Product Owner en het team, om focus te houden op de gestelde doelen; het faciliteren van de doorontwikkeling naar een DevOps-werkwijze, met behulp van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD).
  1 broker | startdatum: augustus 5, 2019 | einddatum: december 31, 2019
 • Tactisch inkoper | 36 uur | 6 maanden | Regio Utrecht

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  De sector Inkoopmanagement begeleidt het proces van aanbesteden, contracteren en contractbeheer, gebaseerd op een productcategorie indeling. Het primaire doel is het verwerven van hoogwaardige producten en diensten, op een rechtmatige wijze en tegen gunstige voorwaarden. Als tactisch inkoper ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van aanbestedingen binnen de eigen productcategorie en het zelfstandig uitvoeren van aanbestedingsprojecten voor de organisatie. Doelstelling: Het inzetten van de tactische inkoopprofessional streeft de organisatie naar voortgaande professionalisering van de inkoopfunctie IV en de bijdrage van inkoop IV aan de realisatie van de doelstelling van de organisatie. Verantwoordelijkheden: Van jou wordt verwacht dat je de complexe aanbestedingen zelfstandig succesvol uitvoert. Je bent mede- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling, de resultaten en de werksfeer. In de uitvoering van complexe aanbestedingen kun je ondersteund worden door een inkoper. Jij bent dan verantwoordelijk voor de aansturing van deze collega. Aanbestedingen binnen de politie worden projectmatig aangepakt. Dat betekent dat jeintensief samenwerkt met het projectteam en de projectleider in het bijzonder. Tevens ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van lijnactiviteiten inzake privacycompliancy, innovatie en procesverbetering. Vakmatige taken: Je bent actief op het kennisdomein IV (ICT en IM) en draagt er zorg voor dat de kennis die binnen deze domeinen ontwikkeld wordt, gedeeld wordt binnen de sector én daadwerkelijk toegepast wordt. Je hebt een hebt een belangrijk rol als het gaat om toepassen en delen van kennis, resulterend in de kwaliteit van de door jou opgestelde (aanbestedings)stukken. Je bent een hoogwaardige inkoopprofessional met een brede kennis van het vakgebied en een brede kijk op de ontwikkeling van inkoop binnen grote (overheids) organisaties. Leidinggevende taken: Niet van toepassing, mogelijk zal coaching onderdeel zijn van deze rol. Contacten: Uiteraard ben je binnen jouw projecten verantwoordelijk voor het contact en de relatie met de overige projectleden. Buiten deze projecten om wordt van je verwacht dat je een zelfstandig netwerk opbouwt en beheert.
  1 broker | startdatum: augustus 12, 2019 | einddatum: februari 29, 2020
 • Senior Projectleider | 36 uur | 6 maanden

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Dit is een lopend project (gestart in mei 2016) dat met veel gevoel voor visie en dynamiek tussen partijen moet worden uitgevoerd. Een pilot met 6 MML’s heeft laten zien dat Eenheid van Taal in ABR werkt. Vijf van deze laboratoria leveren inmiddels volgens de nieuwe wijze structureel informatie aan voor de ABR-surveillance. Onlangs stapten 8 nieuwe laboratoria in het project. Dit betekent dat er in de loop van 2019 14 laboratoria operationeel zijn met Eenheid van Taal in ABR. Vanaf de zomer van 2019 wordt gestart met de landelijke uitrol van dit project waarin nog eens 20 laboratoria kunnen deelnemen. Een joint-team, zowel intern als extern, is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project en er is sprake van veel partijen waarmee afspraken moeten worden gemaakt en nagejaagd. De projectleider is het centrale aanspreekpunt voor uitvoering van dit project. De projectmanager is verantwoordelijk voor het begeleiden van de deelnemende labs (zowel de labs die recent gestart zijn met de uitrol binnen hun organisatie als de nieuw deelnemende labs) en de verbinding te leggen (zowel technisch als inhoudelijk) tussen de deelnemende labs en het RIVM. De projectleider heeft regelmatig contract met deelnemende leveranciers van laboratoria informatiesystemen en hij/zij weet de (technische) koppeling te maken tussen de mogelijk- en onmogelijkheden van het systeem en het doel van het project. De projectleider is in staat om binnen het gehele projectteam onafhankelijk te opereren en een dusdanige samenwerking te organiseren tussen leveranciers en deelnemende laboratoria zodat een optimaal resultaat van het project wordt bereikt. Tot slot is hij/zij in staat om tijdig direct betrokkenen te informeren wanneer afwijkingen van gestelde projectdoelen zich voordoen.
  1 broker | startdatum: augustus 1, 2019
 • ERVAREN INKOOPADVISEUR LEVERINGEN EN DIENSTEN

  3 dagen geleden

  Overheid - Arnhem

  Voor een overheidsdienst in de provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een ervaren Inkoopadviseur leveringen en diensten. Je bent verantwoordelijk voor: Advisering en begeleiding van meervoudige onderhandse en (complexe) Europese aanbestedingstrajecten voor een grote diversiteit van leveringen en diensten. Vanaf het peilen, inventariseren en combineren van klantbehoeften binnen de afdelingen, advisering in de aanbestedingsstrategie, begeleiding van de aanbestedingen (als procesverantwoordelijke) tot en met de contractuele afwikkeling en de nazorg; Bijdrage aan de verdere professionalisering van inkoop; Uitdragen van onze inkooporganisatie, processen en procedures en beleidsdoelstellingen (waaronder maatschappelijk verantwoord inkopen). Bij het adviseren bij inkoopvraagstukken (gevraagd en ongevraagd) maakt de inkoopadviseur gebruik van een zeer gedegen  kennis en ervaring.  
  1 broker
 • INTERIM PROCUREMENT SPECIALIST IT

  3 dagen geleden

  Wolters Kluwer - Alphen aan den Rijn

  For the Wolters Kluwer head quarters in Alphen aan den Rijn we're looking for a Buyer NPR, specifically within the IT area. As a procurement specialist IT with a proven track record in IT sourcing, you will be responsible to coordinate all sourcing activities (tender, negotiations, coordination with legal for contracting, getting approvals). You will be responsible for a number of projects, regarding to IT sourcing. The sourcing services concern software and cyber security products and services. 
  1 broker
 • Tijdelijke Buyer Opex

  3 dagen geleden

  Onbekend - Antwerpen (BE)

  Tijdelijke Buyer Opex  Ref. AN6848 Start: 1 mei Duur: minimaal 6 maanden Regio: Antwerpen, (petro)chemie Functie omschrijving RFx van A tot Z voor de tactische aankoop van zowel verbruiksgoederen als dienstverlening U maakt u deel uit van de project teams, u rapporteert aan Hoofd Aankoop.  U volgt de projectplanning en het aankoopplan voor meerdere projecten: o.a. maintenance (tbv. valves, rollend materieel, weegbruggen, etc.), verbruiksgoederen (packingen, kleppen, etc.), facilitaire diensten (groenonderhoud, gebouwenonderhoud, werkkledij, etc.), … Werkinhoud U verzorgt de aankoopdossiers van A tot Z; zorgt voor het leveranciers selectie proces:  marktanalyse, bepalen selectie-criteria, opstellen en uitvoeren van de RFI en RFQ, meetings, leveranciers onderhandelingen en communicatie naar de inschrijvers Uitvoeren van de aankoopactiviteiten volgens de Tactische aankoop Procedures, policies & excellence standaarden. De bestellingen inbrengen in het ERP pakket Contract management: implementatie en opvolging van de afgesloten contracten, correcte uitvoering van de contracten bewerkstelligen in overeenstemming met de bestaande aankoopprocedures, nakijken en verbeteren van de contracten. U werkt in voortdurend overleg en in samenwerking met uw interne klanten. U bezorgt ook de nodige opvolgingsrapportering.  Profiel Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van procurement van Opex evenals project inkopen.  Min. 5 jaar ervaring bij voorkeur in productie industrie, seveso bedrijven, staalnijverheid, (petro)chemie, etc. Talen: vlot NL - Eng Kennis Microsoft office pakketten Ervaring met Veiligheidseisen en kwaliteitseisen resultaatsgericht.  zelfstandig,  analytisch,  ervaren onderhandelaar, communicatief Solliciteren Heb je interesse in deze opdracht, graag reageren met je recent CV, beschikbaarheid, motivatie en all-in dagtarief naar Marjan Bergmans via bergmans@inquest.be 0476/687.280 of Rina De Reys via dereys@inquest.be 0477/068.691. SOLLICITEE
  1 broker
 • Senior Projectmanager | 36 uur | 11 maanden | Regio Utrecht

  5 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Opdracht omschrijving: De afdeling is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de organisatie. Deze programma’s en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en – implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. Doelstelling: Senior projectmanager van één of meerdere ICT projecten. Verantwoordelijkheden: De senior projectmanager staat stevig in zijn schoenen. Een volwaardige gesprekspartner voor de leiding en ook voor de medewerkers, wat blijkt uit senioriteit en vakbekwaamheid. Moeiteloos schakelen op verschillende niveau’s, maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en goede netwerkvaardigheden. Is zich bewust van de positie binnen de organisatie: hieruit blijkt de sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Verantwoordelijk voor de realisatie van een complexe en sterk organisatorische projecten op het gebied van informatievoorziening, waarbij daarnaast zorg wordt gedragen voor de implementatie van de oplossingen. Vakmatige taken: Eindverantwoordelijk voor de uitvoering, de oplevering en borging van portfolio van complexe ICT projecten. Ontwikkelen van IV oplossingen in afstemming met de opdrachtgever en de verantwoordelijk dragen voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden). Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen. Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project. Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten. Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. Leidinggevende taken: Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren. Operationeel leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van het project.
  1 broker | startdatum: juli 15, 2019 | einddatum: juni 30, 2020
 • Interim Medior Inkoopadviseur

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam (NL)

  Functie: Voor één van onze opdrachtgevers, in de publieke sector, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als:   Interim Medior Interim inkoop- en aanbestedingsadviseur (Noord-Holland)   Organisatie Organisatie: Het inkoop team van de organisatie bestaat uit junior, medior en senior inkoop –en aanbestedingsadviseurs, die in principe bij alle inkoopactiviteiten van meer dan € 50.000,- worden ingeschakeld.   In verband met een sterke toename van de activiteiten en een openstaande vacature heeft de opdrachtgever op korte termijn behoefte aan een medior interim inkoop-en aanbestedingsadviseur, die thuis is op het gebied van zowel werken (utiliteitsbouw), diensten als leveringen.   Functie omschrijving   Functieomschrijving: De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstarten en uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten, het specificeren van de vraag, het selectieproces en het opstellen en afsluiten van contracten. De aanbestedingen variëren van meervoudig onderhands tot Europees. Om de interne klanten te bereiken zal er regelmatig tussen de standplaats en de overige gebouwen van de organisatie gependeld moeten worden. De kandidaat die wij zoeken is een all-round medior inkoop- en aanbestedingsadviseur met ervaring in de publieke sector en een hands-on mentaliteit. Je bent een gesprekspartner op alle niveaus met politieke sensitiviteit een teamplayer en heel belangrijk: humor. Selectie zal niet zozeer plaatsvinden op opleiding, maar wel op ervaring en de klik met het team Aanbod Aanbod: De interim-positie start z.s.m., met een inzet van 32 tot 36 uur per week, en heeft een looptijd van zes maanden met mogelijkheid tot verlenging. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest.  
  1 broker
 • Tijdelijke (technische) Buyer Capex

  6 dagen geleden

  Onbekend - Antwerpen (BE)

  Start: ASAP Duur: min. 7 maanden tot einde van het jaar, waarschijnlijk langer Locatie: Gent Functie omschrijving Als Buyer Capex behartigt u de aankopen zoals instrumenten, pompen, piping, kleppen, aansluitingen, MRO, etc. U stelt de specificaties op ism de engineeringafdeling. U doet marktonderzoek, schrijft de prijsaanvragen uit en lanceert RFX. U doet de analyse van de offertes, coördineert het selectieproces en doet de negotiaties met de potentiële leveranciers. U onderhandelt tem de contracting (bestaande templates). U handelt steeds in lijn met de interne en externe voorschriften en policies, in goed overleg met de betrokken stakeholders in de organisatie. U rapporteert aan de Procurement Manager Profiel U heeft enkele jaren ervaring in aankoop, bij voorkeur in de (petro)(chemische)industrie of in een technische aankoopfunctie. U bent communicatief en heeft bewezen onderhandelingservaring. U bent vertrouwd met Microsoft Office en een ERP-pakket U bent (interne) klantgericht, resultaatsgericht U bent flexibel, communiceert vlot en u bent een gemakkelijk persoon in de omgang met collega’s. U spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Woonachtig zijn in de regio is een plus Solliciteren Heb je interesse in deze opdracht, graag reageren met je recent CV, beschikbaarheid, motivatie en all-in dagtarief naar Marjan Bergmans via bergmans@inquest.be  0476/687.280 of Rina De Reys via dereys@inquest.be 0477/068.691. SOLLICITEE
  1 broker
 • Tijdelijke (technische) Buyer

  1 week geleden

  Onbekend - Antwerpen Haven (BE)

  Start: ASAP Duur: min. 6 maanden Locatie: Linkeroever-haven met mogelijk sporadische en korte verplaatsingen Functie omschrijving Ter versterking van de aankoopdienst: U schrijft prijsaanvragen uit, onderhandelt met de leveranciers, maakt afspraken. U verwerkt het bijhorende (beperkt) deel administratie in SAP. De voornaamste taken verbonden aan deze functie zijn het onderhandelen, het uitvoeren van de jaar- en projectbestellingen, en de algemene uitvoering van de dagelijkse bestellingen. Dit telkens op vraag van de interne klant. Profiel U heeft enkele jaren ervaring in aankoop, bij voorkeur in de (petro)(chemische)industrie. U bent een goed communicator en heeft bewezen onderhandelingservaring. U kan autonoom werken, snel in de organisatie meedraaien en renderen. U heeft gebruikerservaring in SAP. U bent (interne)Klantgericht. U spreekt vlot Nederlands. Woonachtig zijn in de regio Antwerpen of Oost-Vlaanderen is een plus De verplaatsingsonkosten worden vergoed, woon-werk verplaatsingsonkosten zijn inclusief in het tarief. Solliciteren Interesse Heb je interesse in deze opdracht, graag reageren met je recent CV, beschikbaarheid, motivatie en all-in dagtarief naar Marjan Bergmans via bergmans@inquest.be  0476/687.280 of Rina De Reys via dereys@inquest.be 0477/068.691. SOLLICITEE
  1 broker
 • (Interim) Office Manager

  1 week geleden

  Onbekend - Den Haag (NL)

  Ter versterking van ons team in Den Haag zijn wij op zoek naar een: (Interim) Office Manager (32-40 uur per week) Organisatie InQuest is het gespecialiseerde personeelsbemiddelingsbureau voor inkoop en supply chain management. We bestaan sinds 1999 en zijn sinds januari dit jaar onderdeel van de Actos Groep. We hebben vestigingen in Den Haag, Antwerpen en Tilburg en zijn actief in de hele Benelux, zowel in de publieke als de private sector. Tot onze dienstverlening hoort werving en selectie voor vaste functies en bemiddeling van interim professionals voor tijdelijke opdrachten. Daarnaast zijn we met ons traineeship In2Talent een belangrijke speler op het gebied van junior inkoopconsultants.  Functie omschrijving Gastgericht, ontzorgen en veel eigen initiatief. In de functie van Officemanager zijn dit woorden die goed passen bij InQuest!. In de functie van Office Manager heb je een erg brede functie, als aanspreekpunt voor het gehele kantoor: • Reilen en zeilen van alles in- en rondom het kantoor; • Ondersteunen (op afstand) van de recruiters; • Agendabeheer; • Beheren van het urenregistratiesysteem; • Eerst contactpersoon voor externe medewerkers en opdrachtgevers; • Verwerken van declaraties; • Verwerken van uren van externe medewerkers; • Opmaken van contracten voor opdrachtgevers en externe medewerkers; • Contractbeheer; • Telefoon en e-mails beantwoorden voor interne en externe contacten; • Voorbereiden en organiseren van meetings en events; • Managen van externe leveranciers (schoonmaak, gebouwbeheer etc.); • Coördineren van de IT (aanmaken nieuwe accounts, laptops bestellen, etc.). Dat klinkt als veel verantwoordelijkheid, en dat is het ook. Wij zijn dan ook op zoek naar een kandidaat die goed projectmatig kan werken voor de functie van Office Manager. Iemand die prioriteiten kan stellen en ook nee kan zeggen op de juiste momenten. Daarnaast ben je: • Enthousiast persoon met een grote drive; • HBO werk- en denkniveau; • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; • Goede office vaardigheden, je kunt snel met verschillende systemen werken (Word, Excel); • Je wil en kan ondersteunend werken; • Je kunt overzicht houden en kan snel schakelen; • Je bent iemand met ambitie, doorgroeien binnen de organisatie is zeker een optie. Aanbod Je vindt bij InQuest collega’s die plezier in hun werk hebben en de vrijheid krijgen een eigen weg in te slaan. Humor en een positieve instelling zitten in het DNA van ons bedrijf. Uiteraard zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend en is er focus op persoonlijke ontwikkeling. 
  1 broker
 • Interim Global Procurement Manager Co-Manufacturing

  1 week geleden

  Onbekend - Rotterdam

  For an international FMCG company in the Randstad area I am looking for a Global Procurement Manager Co-manufacturing. Are you a real specialist in this area? Is strategic sourcing one of your core competencies? Are you able to innovate and consolidate with a focus on cost savings? Tasks and responsibilities as the interim Global Procurement Manager Co-manufacturing: Setting the strategic category direction Initiate cost savings Combine the innovation agenda with strategic sourcing initiatives Optimise the current 3PM network and consolidate if needed Execute sustainability agenda Communication with senior stakeholders Profile of the interim Global Procurement Manager Co-manufacturing: A minimum of 5 years of relevant experience Senior stakeholder management Strong negotiating skills Strong team-player Fluent in English If you recognise yourself in the above, then lease apply today!
  1 broker
 • Tijdelijke Operationeel Buyer, P2P-proces

  1 week geleden

  Onbekend - Antwerpen (BE)

  Tijdelijke Operationeel Buyer, P2P-proces  Op de Aankoopafdeling inhuur diensten, services voor projecten bij bestaande leveranciers expediter part-time Start: ASAP Duur: 6 maanden halftijds Locatie: Antwerpen Functie omschrijving Je ondersteunt de aankopers in het aankoopproces. Zowel met het opmaken van contracten (voor studiebureaus en labo’s) als de administratieve opvolging hiervan.  Samen met je directe collega sta je in voor het vlotte verloop van het P2P-process. Je doet de bestellingen, organiseert deze en volgt op dat deze volgens afspraak plaatsvinden.  Je bereidt dossiers voor, controleert ze op volledigheid en verzorgt de bijhorende briefwisseling. Je zorgt voor de facturatie in het systeem. Je zorgt voor een vlotte communicatie met zowel projectleiders als contactpersonen van de leveranciers en onderhoudt zo een goede relatie met beide partijen. Je verzorgt de afstemming met alle partners.  Profiel Je hebt aantoonbare ervaring als aankoper, in P2P of met administratieve inkoop. Ervaring in een technische omgeving is een plus Je hebt gebruikerskennis van MS Office (Outlook, Word, Excel en PowerPoint). Je beheerst de Nederlandse taal vlot. Kennis van AS/400 is een voordeel. Je werkt autonoom, nauwkeurig en efficiënt. Solliciteren Interesse Heb je interesse in deze opdracht, graag reageren met je recent CV, beschikbaarheid, motivatie en all-in dagtarief naar Marjan Bergmans via bergmans@inquest.be  0476/687.280 of Rina De Reys via dereys@inquest.be 0477/068.691. SOLLICITEE
  1 broker
 • A.I. PROJECT/PORTFOLIO MANAGER PTP

  2 weken geleden

  Onbekend - Zoeterwoude

  FUNCTIE Samen met jouw team zorg je voor een soepele dagelijkse operatie (systemen, processen en masterdata) en weet je goed de balans te vinden tussen projectwerkzaamheden en de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de ambitieuze plannen die er liggen om project Mondriaan (Implementatie nieuwe organisatiestructuur) te kunnen realiseren. Je krijgt energie van het oplossen van complexe vraagstukken en signaleert kansen om processen en systemen te verbeteren. Je bent betrokken en werkt graag samen met diverse stakeholders binnen de gehele organisatie en weet hierin goed je weg te vinden. Je rapporteert aan de Manager Procurement HEINEKEN Nederland en je standplaats is Zoeterwoude. Transactions & Business Support valt onder de afdeling Procurement HEINEKEN Nederland, welke verantwoordelijk is voor het gehele inkoopproces van goederen en diensten voor HNS en HNL. Na Mondriaan zal dit team gesplitst worden in twee kleine teams. Doelstelling van de afdeling is het professionaliseren en optimaliseren van de Purchase-to-Pay processen. Je maakt deel uit van de (internationale) inkooporganisatie en levert een substantiële bijdrage aan het bedrijfsresultaat van HEINEKEN Nederland. Voor een interim professional zijn de volgende zaken belangrijk: • Overall doel (Project Mondriaan) in de gaten houden, hierop rapporteren, hierop sturen en hierop escaleren • Goed met diverse stakeholders kunnen schakelen (om prioriteit te krijgen voor onze projecten, voor het escaleren en om zaken geregeld te krijgen) • Team leiden en ondersteunen in uitvoer van verschillende projecten • Team tot het einde betrokken houden, zorgen voor goede succession planning en opvulling demand/deployment
  1 broker | Fulltime
 • PROJECT MANAGER PROCUREMENT DOMAIN

  1 maand geleden

  Onbekend - Veldhoven

  FUNCTIE As Project Manager you deliver ASML’s projects in the procurement domain, using the ASML Project Management Methodology. Currently this concerns two projects: Contract authoring and negotiation: ASML strives to use standard SAP ARIBA functionality to author our supplier contracts using standard clauses; Technical product documentation creation & distribution: ASML is planning to replace the tooling used to create the technical product documentation package and distribute it to its suppliers and internal users. This starts from assembling the package from Siemens TC and SAP and ends with distributing it through supplier collaboration portals to authorized viewers. You are the Project Manager who takes ownership in projects that have impact across ASML. You ensure that projects are well embedded within boundaries. You understand the importance of stakeholder management and build a strong network within ASML. As Project Manager you will be responsible for, but not limited to: Project Reporting & Monitoring: Ensure timely delivery & quality of overall reporting and project management deliverables; Provide guidance during the financial forecasting (budget) process and proactively assist regular financial management; Prepare communication and escalations on issues, risks and required mitigation actions to the project sponsor and stakeholders. Project management: Understand the business requirements and ensure that 'the product' will satisfy these; Prepare and control project schedules that accurately reflect tasks, time estimates and resources (including personnel, technology and equipment) associated with each task to reach project deliverables. Define project roles and responsibilities; Measure project deliverables on quality and completeness regularly to ensure that the project will satisfy the relevant quality standards; Perform pro-active stakeholder management and contribute to change management as required; Improvements: Capture lessons learned during the project and share these pro-actively with Project Board at project phase gates and closure, and provide (mitigating) actions; Contribute to the development and implementation of quality standards. Context of the position The IT division supports information management, infrastructure and key business processes across ASML. The ICT infrastructure, hardware and applications are absolutely mission-critical for almost all ASML’s internal and external activities. Projects vary in size and time, approximately 100-1000k projects. You will be managing a dynamic team of resources, which must be shared with other Project Managers.
  1 broker | Fulltime