Overheid opdrachten | 11 opdrachten
 • Projectleider bedrijfsvoering CO2-neutraal (24 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U maakt bedrijfsprocessen (facilitair, ICT, openbare ruimte) CO2-neutraal. U zorgt ervoor dat het vastgoed van de gemeente in 2022 CO2-neutraal is. U verwerkt de CO2-neutrale bedrijfsvoering in contracten en inkoopvoorwaarden. U beïnvloedt het gedrag van medewerkers zodat ze meewerken aan de CO2-neutrale bedrijfsvoering. U bent verantwoordelijk voor het CO2-neutraal maken van het woon-werkverkeer. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde opleiding op hbo-niveau. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met projectmanagement binnen gemeenten. U hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met duurzaamheidsprojecten, bij voorkeur binnen een gemeente. U hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met vastgoedprojecten. U hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan met gemeentelijke bedrijfsvoeringsprocessen.
  1 broker | 24 uur
 • Omgevingsmanager (36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Provincie Friesland, Leeuwarden

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer met alle betrokken stakeholders binnen het programma (stakeholders zijn onder andere: andere overheden, bewoners, private partijen). U adviseert de gedeputeerde over (de omgang met) alle belangen die spelen binnen de projecten en komt met oplossingsvoorstellen richting management, portefeuillehouder en Gedeputeerde Staten. U bent het omgevingsbewuste geweten van de projectteams. Eisen  U hebt minimaal een hbo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie. Wensen  U beschikt over enig civieltechnisch en/of verkeerskundig inzicht. U hebt de wil om eruit te komen, waarbij u denkt in het belang van het project. U bent doortastend en voortvarend en hebt de drive om te realiseren. U beschikt over probleemoplossend vermogen.
  1 broker | 36 uur
 • Junior adviseur ruimtelijke ontwikkeling (32 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland, regio Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de toelichting en regels binnen bestemmingsplannen, het behandelen van inspraakreacties en zienswijzen, het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte en het verzorgen van de procedure om te komen tot vaststelling van de plannen. U voert overleg met en adviseert de projectmanagers en andere medewerkers, de wethouder, belanghebbenden en externe instanties. U past kennis toe van juridische en ruimtelijke ordening en geeft deskundige adviezen in relatie tot wetgeving en het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. U adviseert over en behandelt verzoeken van particulieren over ruimtelijke en functionele mogelijkheden die niet passen in het vastgestelde beleid (bestemmingsplannen). U adviseert over vergunningen die afwijken van het bestemmingsplan. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van bestuursrecht / omgevingsrecht of planologie / sociale geografie. U hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring als adviseur ruimtelijke ontwikkeling. U hebt ervaring met het systeem RoTotaal.
  1 broker | 32 uur
 • Senior communicatieadviseur openbaar vervoer (16 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U stelt in overleg met het programmateam en de communicatieadviseurs van moederorganisaties een communicatieplan op voor het programma en voert dit plan vervolgens ook uit. U organiseert een periodiek communicatieoverleg over de voortgang en issues met communicatieadviseurs van moederorganisaties. U bewaakt de samenhang in de communicatie-uitingen van het programma. U organiseert bijeenkomsten / presentaties, realiseert publicaties en verzorgt de interne communicatie. U verzorgt de voorbereiding en afstemming van de perswoordvoering met de woordvoerders. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige levering van diensten en producten. U signaleert kansen, risico’s en bedreigingen. Eisen  U beschikt minimaal over een hbo / wo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als senior communicatieadviseur binnen een projectorganisatie van ruimtelijke en/of infrastructurele projecten. U hebt ervaring opgedaan met omgevingscommunicatie. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met de uitvoering van een communicatiestrategie en de creatieve vertaalslag naar effectieve on- en offline communicatiemiddelen. U hebt ervaring opgedaan binnen de lokale OV-sector. U hebt werkervaring opgedaan bij de gemeente Amsterdam of een soortgelijke complexe organisatie.
  1 broker | 16 uur
 • Teamleider Ruimte (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U vervult een leidinggevende rol bij de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkelingen die daar ook op dit moment al uit voortvloeien. U geeft op een coachende en stimulerende wijze leiding aan het team om de nieuwe manier van werken niet alleen systematisch, maar ook in de praktijk te laten slagen. U levert samen met collega’s een bijdrage aan de nieuwe manier van werken op het gebied van ruimtelijke zaken. U bent inhoudelijk betrokken en denkt mee met de programmamanager Omgevingswet. U zorgt waar nodig voor afstemming met andere teams en onderdelen binnen de organisatie. U denkt mee over organisatiebrede ambities en de manier waarop deze gerealiseerd kunnen worden. U levert een bijdrage aan de versterking van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. U onderhoudt contact met het bestuur (portefeuillehouder) en management en schept de voorwaarden voor goede informatievoorziening richting burgers, bedrijven en instellingen. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-bacheloropleiding, aangevuld met inhoudelijk relevante vakopleidingen (bijvoorbeeld planologie, juridisch, ruimtelijke ordening, WABO). U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan binnen het vakgebied ruimtelijke ordening. U hebt minimaal 5 jaar managementervaring opgedaan, waarvan minimaal 2 jaar binnen een overheidsorganisatie. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het werken in een politiek-bestuurlijke context.
  1 broker | 32 uur
 • Beleidsadviseur mobiliteit (fiets en voetgangers) (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U adviseert over het integrale mobiliteitsbeleid, houdt dit beleid samen met collega’s actueel en adviseert op basis van het beleid over de programmering binnen het domein mobiliteit. U geeft invulling aan de rol van senior beleidsadviseur met een integrale visie op het beleidsveld mobiliteit, die binnen mobiliteit de belangrijkste opgave helpt vormgeven. U draagt de gemeentelijke visie op Active Travel (fiets en voetganger) uit op regionaal en landelijk niveau als vertegenwoordiger van het programma Fiets / Voetganger en vertaalt de Europese / landelijke / provinciale ontwikkelingen naar concrete beleidsvoorstellen en/of acties voor de stad. U adviseert over mobiliteit in de volle breedte, als deelnemer in integrale projectteams bij gebiedsgerichte ruimtelijke projecten. U past uw kennis van mobiliteit toe in een grootstedelijke en regionale / provinciale context. Eisen  U beschikt over een relevante afgeronde hbo- of wo-opleiding. U hebt minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan binnen het vakgebied mobiliteit. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met advisering over mobiliteit op strategisch niveau binnen programmering over fiets en/of voetganger. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan als expert op het gebied van fiets en/of voetganger. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan als adviseur binnen de overheid. U hebt ervaring opgedaan met mobiliteit in een grootstedelijke context. U hebt ervaring opgedaan met strategische mobiliteitsvraagstukken bij grote gebiedsontwikkelingen. U hebt bij voorkeur kennis van de gemeente Utrecht en de grote binnenstedelijke ontwikkellocaties.
  1 broker | 32 uur
 • Teamleider Basisinformatie (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt de organisatie in de digitale transformatie. U adviseert over het veranderen van rollen, competenties en vaardigheden en het gebruik en bijhouden van basisregistraties en ruimtelijke informatievoorziening. U fungeert als aanjager en regisseur van de ontwikkeling van het team en de ruimtelijke informatievoorziening binnen de organisatie. U rapporteert aan en werkt samen met het afdelingshoofd omtrent het realiseren van de processen en producten binnen de gestelde kaders, doelen, planning, tijd en geld. U ontwikkelt een beleid en visie op teamspecifieke en organisatiebrede informatievraagstukken. U verzorgt de regie en het advies met betrekking tot de organisatiebrede digitale transitie. U fungeert als het aanspreekpunt voor externe toezichthouders in het kader van de wettelijke verplichte ENSIA-auditcyclus. U bent verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en de aanpassing van de in gebruik zijnde (informatie)systemen en (werk)processen volgens de algemene normen en wettelijke verplichtingen, zoals door audits en de accountant opgelegd. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau en bij voorkeur richting informatiekunde, bedrijfskunde of Geo-ICT. U hebt ervaring met basisregistraties in het fysieke domein (BAG) en/of geo-informatie. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring opgedaan. Wensen U hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen van een beleid, visie en kaders op het gebied van fysieke basisregistraties en/of geo-informatie. U hebt kennis van GEMMA. U hebt kennis van het stelsel van basisregistraties.
  1 broker | 32 uur
 • KES-beheerder / Omgevingsmanager (24 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Tiel / Neerijnen

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U voert zelfstandig gesprekken met de stakeholders. U verzamelt informatie, eisen en wensen vanuit de omgeving en legt deze vast in Relatics. U vertaalt wensen van stakeholders uit verslagen of mondelinge terugkoppeling van de omgevingsmanagers naar SMART-klanteisen in Relatics. U waarborgt de eenduidige registratie van klanteisen in Relatics. U adviseert bij de honorering van klanteisen. U stemt de honorering van klanteisen af met de stakeholders. U draagt zorg voor een adequate informatie-uitwisseling en vastlegging tussen de projectorganisatie en de omgeving (KES). U adviseert bij de inrichting van Relatics in relatie tot andere programma’s (SharePoint, P8). U voert veranderingen door in Relatics om zo de herleidbaarheid van klanteisen te borgen. U verzorgt het tijdig signaleren, vastleggen en periodiek rapporteren over issues en/of risico’s. U actualiseert en rapporteert periodiek over de SOM-matrix in Relatics. Eisen  U hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met system engineering binnen infrastructurele projecten met veel stakeholders en diverse belangen. U hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met stakeholdermanagement binnen infrastructurele projecten met veel stakeholders en diverse belangen. U hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met het beheer van klanteisenspecificaties binnen infrastructurele projecten met veel stakeholders en diverse belangen. U bent op vrijdag 7 juni beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Wensen  U hebt ervaring opgedaan tijdens de uitvoering van dijkversterkingsprojecten. U hebt ervaring opgedaan met KES-beheer en omgevingsmanagement binnen infrastructurele projecten met veel stakeholders en diverse belangen. U hebt ervaring opgedaan met het opstellen en bijhouden van een SOM-matrix en issues. U hebt ervaring opgedaan met Relatics.
  1 broker | 24 uur
 • Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (24 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als het aanspreekpunt en de coördinator op het gebied van de digitalisering van bestemmingsplannen (zowel intern als extern). U bent verantwoordelijk voor het bijhouden en actualiseren van de bibliotheek standaardvoorschriften (Dezta Plan). U behandelt bouwinitiatieven en vooroverlegplannen en coördineert de integrale ruimtelijke beoordeling. U bent verantwoordelijk voor het begeleiden bij het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. U begeleidt planologische procedures en bent hierbij procesverantwoordelijk. U adviseert bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. U adviseert bij aanvragen voor omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van planologie of (bestuurs)recht. U hebt aantoonbare kennis van relevante wetgevingen, zoals de Awb, Wro en Wabo. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie bij een gemeentelijke organisatie. U hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken en het begeleiden van processen binnen een gemeentelijke organisatie. U hebt werkervaring met Dezta Plan en/of Tercera.
  1 broker | 24 uur
 • Senior adviseur klimaatadaptatie en duurzame energie (24-28 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Provincie Overijssel

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U adviseert over maatregelen en oplossingen op het gebied van klimaat en energie binnen complexe ruimtelijke projecten (op tactisch en operationeel niveau). U analyseert de opgaven op het gebied van klimaat en energie binnen het betreffende project. U maakt onderdeel uit van integrale projectteams en vertaalt daarin de klimaat- en energieopgaven naar haalbare oplossingen en maatregelen. U fungeert als opdrachtgever naar het adviesbureau wanneer aanvullend onderzoek benodigd is. U vertaalt ambities en opgaven naar maatregelen op het gebied van stedelijk waterbeheer en energievoorzieningen. U realiseert, in samenwerking met het team, de klimaat- en energieopgaven in integrale ontwerpteams. Eisen  U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van waterbeheer, milieu of geografie. U hebt minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan als adviseur en/of projectleider op het gebied van stedelijk waterbeheer, klimaatadaptatie en energietransitie. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan als adviseur binnen integrale, complexe ruimtelijke (gebiedsontwikkelings)projecten, bij voorkeur binnen een gemeente. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met het adviseren op tactisch en operationeel niveau binnen projecten.
  1 broker | 24-28 uur
 • Projectmanager samenvoeging DSO (32 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van automatiserings- en informatiseringsprojecten. U verkrijgt een totaal overzicht over alles wat er in de regio moet gebeuren om aan te kunnen sluiten en klaar te zijn voor het DSO. U stelt een generieke ambitie op voor de DSO-aansluiting binnen de regio en brengt deze vervolgens in lijn met de verschillende ambities van de aangesloten gemeenten en betrokken organisaties. U besluit in overleg met de diverse verantwoordelijken binnen de gemeenten hoe de werkzaamheden moeten worden opgepakt en stelt op basis daarvan een plan van aanpak op. Eisen  U hebt minimaal een hbo / academisch werk- en denkniveau. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan met het leiden van complexe en organisatiebrede projecten. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met het leiden van complexe projecten binnen de overheid. U hebt ervaring opgedaan met erkende projectmethoden zoals PRINCE2 en Agile. U hebt kennis van GEMMA (2). U hebt kennis van de problematiek omtrent de Omgevingswet en daarbinnen specifiek met DSO.
  1 broker | 32 uur