Overheid opdrachten | 10 opdrachten
 • Adjunct-afdelingsmanager Projectleiding (32-36 uur)

  4 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent samen met de afdelingsmanager verantwoordelijk voor het aansturen en verder professionaliseren van de afdeling. U geeft leiding aan circa 25-30 projectleiders grondzaken die werkzaam zijn binnen de gebiedsontwikkeling. U geeft samen met de afdelingsmanager de functie van adjunct-afdelingsmanager verder vorm. U verzorgt de implementatie van de pilot Nieuwe Gesprekscyclus. U ontwikkelt en implementeert samen met de afdelingsmanager en strategisch adviseur het nieuwe loopbaanbeleid voor de afdeling. U bent medeverantwoordelijk voor het strategisch capaciteitsmanagement van vaste medewerkers en de flexibele schil. U treedt op als vervanger van de afdelingsmanager. Eisen  U hebt een wo werk- en denkniveau, verkregen door minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring opgedaan met verandertrajecten. U hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan met het coachen van medewerkers en met het bijstaan van medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding. U hebt in de afgelopen 5 jaar relevante werkervaring opgedaan in een leidinggevende rol, opgedaan in een lijnfunctie binnen het fysieke domein. U hebt werkervaring opgedaan met het werven van personeel en kwaliteitsmetingen van personeel. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring opgedaan bij een grote ambtelijke organisatie. U hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan met projectmatig werken in de gebiedsontwikkeling. U hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan met het begeleiden van professionals in een vergelijkbare functie qua niveau en inhoud.
  1 broker | 32-36 uur
 • Teamleider Buitendienst (32 uur)

  5 uur geleden

  Onbekend - Provincie Utrecht, Regio Hilversum

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent het eerste aanspreekpunt van de Buitendienst voor de directieraad en de colleges. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, in zowel een aansturende als coachende rol. U weet de juiste toon te treffen en voelt u als een vis in het water binnen deze werkomgeving. U inspireert de medewerkers om de kwaliteit van het werk naar een hoger plan te tillen. U levert een actieve bijdrage aan de vakinhoudelijke werkzaamheden en aansturing. U levert een stevige bijdrage aan de verdere ontwikkeling en versterking van het team. U brengt de verbinding tussen binnen en buiten tot stand en zorgt samen met de andere teamleiders voor een integrale manier van werken. Eisen  U beschikt minimaal over een hbo-bacheloropleiding in de groen- / technische richting. U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als teamleider / leidinggevende bij een gemeentelijke buitendienst. U hebt werkervaring opgedaan met de realisatie van veranderopgaves. U hebt werkervaring opgedaan in een politieke / bestuurlijke context. U bent op vrijdag 5 april beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 32 uur
 • Projectmedewerker implementatie Omgevingswet (16-18 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Gelderland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt de uitvoeringsmanager van het project op het gebied van administratie en inhoud. U levert gevraagd en ongevraagd advies aan de uitvoeringsmanager over de opzet en uitvoering van het project en (eventueel) het budget. U bent verantwoordelijk voor het agendabeheer, de verslaglegging, het bewaken van afspraken en het opzetten en beheren van het projectdossier. U levert projectvoortgangsrapportages op. U vervangt de uitvoeringsmanager bij diens afwezigheid. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt kennis van de Omgevingswet. U hebt werkervaring opgedaan met de bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen een overheidsorganisatie. U hebt aantoonbare ervaring met het beoordelen van tekeningen, berekeningen, bestekken en beheerplannen. U kunt effectief samenwerken binnen een multidisciplinair projectteam. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 16-18 uur
 • Rentmeester (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U organiseert de verwerving van gronden voor het uitvoeren van de projecten. U stelt grondverwervingsplannen op in samenwerking met de omgevingsmanager. U voert zelfstandig onderhandelingen en sluit overeenkomsten. U bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de uitgangspunten van het grondbeleid en de continuïteit daarvan, waaronder de bestuurlijke afstemming. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting van civiele techniek, ruimtelijke ordening of landelijk vastgoed. U hebt werkervaring opgedaan met grondzaken / grondverwerving. U bent op dinsdagochtend 2 april beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als (zelfstandig) makelaar / taxateur / rentmeester of vanuit een relevante functie binnen bijvoorbeeld een provincie of rentmeesterkantoor. U hebt werkervaring opgedaan met projectmatige grondverwerving volgens een procesaanpak en hoe aan- en verkoopprocedures verlopen. U hebt kennis van en werkervaring opgedaan met relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening, Onteigeningswet en het Europees landbouwbeleid.
  1 broker | 32 uur
 • Communicatieadviseur duurzaamheid (28 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U zorgt samen met een collega-adviseur en een communicatiemedewerker voor adequate advisering en uitmuntende uitvoering van alles wat met de communicatie in en over het programma te maken heeft, met vermoedelijk extra aandacht voor de sporen circulaire economie en energietransitie. U begeleidt campagnes en organiseert communicatie en bijeenkomsten voor diverse doelgroepen. U adviseert over complexe en veel omvattende vraagstukken en werkt zowel strategisch als uitvoerend. U werkt mee aan de ontwikkeling en kwaliteit van de communicatie en de continue aansluiting bij diverse doelgroepen. Eisen  U hebt minimaal een hbo+ werk- en denkniveau. U hebt ervaring met communicatie over vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. U hebt als communicatieadviseur ervaring opgedaan binnen een omgeving met veel stakeholders en complexiteit. U hebt affiniteit met participatie / co-creatie als communicatieadviseur bij complexe projecten / de samenwerking met externe partijen. U hebt ervaring en affiniteit met social media en gedragsverandering. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met gedragsbeïnvloeding. U hebt basiskennis van duurzaamheid.
  1 broker | 28 uur
 • Adviseur ruimtelijke initiatieven (36 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Provincie Gelderland, Regio Arnhem

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk beoordelen en behandelen van ruimtelijke initiatieven. U verzorgt het opstellen en procedureel begeleiden van projectomgevingsvergunningen. U bent medeverantwoordelijk voor besluitvorming op het gebied van ruimtelijke initiatieven. U adviseert het bestuur en collega’s inhoudelijk over afwijkingen van het gemeentelijk beleid. U bent gericht op samenwerking met collega’s, bestuurders en de klant. Eisen  U beschikt over een hbo werkniveau met betrekking tot planologie. U hebt ervaring opgedaan met het behandelen van ruimtelijke initiatieven. U hebt ervaring met het schrijven van adviezen (college- / raadsvoorstellen). U hebt werkervaring opgedaan binnen een gemeentelijke organisatie. U bent op dinsdag 16 april beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt gevoel voor politiek en kennis van relevante processen, procedures en wet- en regelgeving. U beschikt over juridische basiskennis.
  1 broker | 36 uur
 • Programmamanager duurzame ontwikkeling (28-36 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het implementeren van de lerende aanpak die gebruikt wordt binnen het programma. U draagt zorg voor het coördineren en organiseren van de 3 hoofdlijnen en de kennisuitwisseling binnen het programma. U coördineert thematische studies (op het gebied van warmte en toekomstbestendige elektriciteitsinfrastructuur) en integrale sturingsmiddelen (strategie op stadsschaal). U coördineert het team van gebiedsadviseurs duurzaamheid (7 medewerkers) en het team DGO kennisdeling. U creëert de randvoorwaarden voor de 3 hoofdlijnen binnen het programma. U zorgt voor afstemming tussen de directies en externe partijen. U creëert bekendheid omtrent het programma en zorgt ervoor dat de aanwezige kennis van het programma binnen en buiten de gemeente gecommuniceerd wordt. U breng in kaart welke afspraken er zijn gemaakt over de inzet op het gebied van financiën, rollen en taakverdeling binnen en buiten de directie voor de verschillende duurzaamheidsonderdelen. U stelt rapportages op waarin de voortgang van de duurzaamheidsopgave in gebiedsontwikkelingen in beeld wordt gebracht en geeft daarin inzicht in de nieuwe trends en kwalitatieve vraagstukken. U implementeert het beleid op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling in de producten die vanuit de directie Ruimte en Duurzaamheid worden gemaakt. Eisen U hebt bij voorkeur minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van duurzaamheid. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met programmamanagement. U hebt in de afgelopen 10 jaar kennis van en minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling / stedenbouw en/of duurzaamheidsthema’s (duurzame energie, grondstoffen en afval, klimaatadaptatie en schone mobiliteit). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt werkervaring opgedaan binnen een G4-gemeente en bij voorkeur binnen het cluster Ruimte en Economie.
  1 broker | 28-36 uur
 • Beleidsadviseur wonen (32 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Regio Den Haag

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert namens de organisatie als het aanspreekpunt voor een aantal woningbouwcorporaties en ondersteunt bij het regulier bestuurlijk overleg. U bent verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de woonvisies van beide gemeenten. U vertegenwoordigt de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden ten behoeve van de woonverdeling in het woonkerngebied. U adviseert de bestuurders van beide gemeenten op het gebied van wonen. U maakt prestatieafspraken met corporaties. U werkt het beleid uit ten aanzien van de combinatie wonen en zorg (met betrekking tot het langer thuis kunnen blijven wonen van ouderen). U bent verantwoordelijk voor (het adviseren over) het huisvesten van vergunninghouders. U draagt zorg voor het opstellen en evalueren van verordeningen en beleidsinstrumenten. U adviseert over ruimtelijke ontwikkelingen ten behoeve van een uitgebalanceerd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen. U adviseert over de toepassing van startersleningen of blijversleningen als beleidsinstrument. U stelt gebiedsprofielen op om de woonvisie op wijkniveau te vertalen. U signaleert kansen om het leefklimaat te versterken. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur wonen. U hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring opgedaan met de combinatie wonen en zorg. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een woningbouwcorporatie of gemeente. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 32 uur
 • Adviseur energietransitie (16-24 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de integrale aanpak van deels lopende / deels nieuwe projecten en de afstemming met de stakeholders. U draagt zorg voor het uitvoeren van projecten uit het Uitvoeringsprogramma Energieneutraal 2050. U treedt op als projectleider en projectadviseur (daar waar de uitvoering bij externen belegd is). U adviseert over duurzaam bouwen binnen gebiedsontwikkelingen. U adviseert de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. U regisseert het bestuurlijke besluitvormingsproces. Eisen  U beschikt minimaal over een relevante afgeronde hbo-opleiding op het gebied van milieu. U hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan op het gebied van energietransitie. U hebt ervaring met energietransitie in relatie tot gebiedsontwikkeling. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan binnen een gemeente. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt werkervaring met het samenwerken met stakeholders op gemeentelijk en provinciaal niveau.
  1 broker | 16-24 uur
 • Medior verkeerskundige parkeren (24-32 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van wijzigingen aan het parkeerbeleid. U draagt zorg voor de externe communicatie en participatie en beantwoordt interne en externe vragen en raadsvragen op het gebied van parkeren. U stemt de werkzaamheden af met de uitvoerende parkeerorganisatie. U draagt zorg voor bestuurlijke afstemming. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van een integraal beleidsstuk en het opstellen van memo’s. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als verkeerskundige met werkzaamheden op het gebied van verkeer en vervoer. U hebt aantoonbare ervaring met politieke besluitvorming / besluitvormingstrajecten. U hebt minimaal 1 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente. U hebt aantoonbare ervaring met het schakelen tussen strategische verkeersontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen en kunt dit vertalen naar beleid en oplossingen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24-32 uur