Overheid opdrachten | 44 opdrachten
 • MEDEWERKER REGELTOEPASSING EN HANDHAVING

  16 uur geleden

  Onbekend - Tilburg

  -2018 Einddatum: 14-10-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 16:00 uur Als startende toezichthouder ben je verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met regelgeving en wetgeving op het brede gebied van milieu en omgevingsrecht. Als toezichthouder controleer je bedrijven. Je brengt bezoeken aan deze bedrijven en je controleert of zij zich aan de milieuwetgeving houden. Dit kunnen oa agrarische bedrijven zijn, kleine industriële bedrijven en/of detailhandel. Dit doe je voor onze opdrachtgevers de gemeenten in West- en Midden-Brabant en de provincie. De ene keer zal dit tot resultaat hebben dat je afspraken met de eigenaar over door te voeren verbeteringen maakt. De andere keer zal jouw bezoek leiden tot daadwerkelijk handhaven. Indien nodig, schakel je tijdens je bezoek met jouw specialistische collega’s en andere partners. Denk aan een specialist asbest of een specialist bodem. Bij terugkomst op kantoor maak je een rapportage over jouw bezoek en zet je eventuele vervolgacties uit.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 14-10-2020 | deadline: 27-09-2018
 • Project- en programmamanager gebiedsontwikkeling (36 uur)

  17 uur geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het aansturen en (laten) uitvoeren van omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe processen / programma’s / projecten. U draagt zorg voor het creëren van samenhang tussen de verschillende projecten, processen en producten in een complexe omgeving. U fungeert als het aanspreekpunt van het gebiedsontwikkelingsprogramma. U draagt bij aan de professionalisering ten aanzien van het projectmatig en programmatisch werken binnen de organisatie. U onderhoudt contacten en voert overleg met het bestuur, hogere overheden, burgers en marktpartijen en vertegenwoordigt (extern) de gemeente. U onderhandelt met de externe partijen. U draagt zorg voor het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project / programma, zowel binnen het programma als binnen de gemeente. U werkt samen en deelt ervaringen met de andere project- en programmamanagers binnen het team. U verricht de werkzaamheden met inachtneming van de maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid in de samenleving en de veranderende verwachtingen van de inwoners. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van bouwen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen projectmanager / programmamanager U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als project- / programmamanager op het gebied van ruimtelijke, economische en gebiedsontwikkelingen binnen de (semi)overheid. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. U hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met intensieve samenspraaktrajecten (burgerparticipatie). Aanvullende wensen programmamanager U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als verantwoordelijke van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. U hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met het leiden van organisatieveranderingen.
  1 broker | 36 uur
 • MEDEWERKER ADVISERING VERKEERSKUNDE

  17 uur geleden

  Onbekend - Dordrecht

  1-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-09-2018 om 17:00 uur Als medewerker Advisering Verkeerskunde ben jij verantwoordelijk voor het leveren van inhoudelijke analyses en adviezen op het Hoofdwegennet (HWN) en Hoofdwatersysteem (HVWN) van de organisatie. Daarnaast heb je een aantal operationele taken. Je draagt oplossingsrichtingen aan en formuleert alternatieven. Je toetst verkeersmaatregelen en draagt zorg voor het actueel houden van de verkeersmaatregelenplanning met behulp van het passende programma (SPIN/PLOV). Je draagt zorg voor een goede afstemming van plannen en initiatieven van andere overheden in de regio (Provincie, gemeentes, waterschappen, etc.) zorgt voor een goede samenwerking met deze overheden, en bewaakt de belangen van de organisatie ten behoeve van de doorstroming op de netwerken. Als medewerker Advisering Verkeerskunde lever je verder een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van evaluaties en monitoring en bewaak je de toepassing van adviesproducten. In deze functie ben je zowel actief op de middel lange termijn als op de kortere termijn (verkeersplanning stremmingen). Je werkgebied behelst zowel de droge als de natte infrastructuur.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-09-2018
 • ADVISEUR OMGEVING

  17 uur geleden

  Onbekend - Haarlem

  1-10-2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 17:00 uur In de opdracht als Adviseur omgeving lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van omgevingsmanagement in het “natte” aanleg- en onderhoudsproject. Je zorgt, vanuit het perspectief van netwerkbelang, voor de inhoudelijke verbinding met stakeholders. Binnen diverse projecten zorg je voor de inhoudelijke ondersteuning voor operationeel en tactisch omgevingsmanagement. Je gaat op zoek naar de feiten, analyseert deze voordat je advies uitbrengt. Je geeft informatie en levert de benodigde overzichten aan. Ook maak je inhoudelijke analyses van plannen en wensen van interne en externe stakeholders en bezie je de effecten. Op basis hiervan geef je passende adviezen. Je monitort effecten van extern optreden vanuit je eigen organisatieonderdeel en/of werkproces en adviseert over bijstellingen. Je verzorgt de communicatie: je geeft bijvoorbeeld antwoord op publieksvragen en je informeert omwonenden en andere belanghebbenden. Hierover stem je af met betrokkenen binnen het team en bijvoorbeeld de communicatieafdeling en 0800-lijn. Je signaleert (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en analyseert deze. In deze opdracht pak je dus echt je adviesrol. De geformuleerde projectresultaten houd je continu in het vizier. Met je juridische achtergrond ben je in staat om snel wegwijs te worden in het Prestatiecontract en alle relevante wetgeving, normen en regelingen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 27-09-2018
 • PROGRAMMEUR WMO

  17 uur geleden

  Onbekend - Delft

  -2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 28-09-2018 om 08:00 uur Het is jouw rol om strategie naar uitvoering te vertalen, met inzet van de beschikbare middelen. Als programmeur zorg je ervoor dat de goede dingen gedaan worden (effectiviteit) en je richt je vooral op de “wat, wie en wanneer”-vraag. Als programmeur heb je 4 rollen: Programmeur: het vertalen van (strategische) doelen naar inspanningen (4 P’s) gekoppeld aan de inzet van middelen: prioriteren. Opdrachtgever: budgethouder en een opdrachtgever voor alle te leveren inspanningen (processen, programma’s, projecten en procedures): deskundig en gezaghebbend. Regisseur: regie op het samenspel tussen de afdelingen, regie op de keten, regie op het portefeuillehoudersoverleg en op de externe contacten van het cluster: verbindende schakel. Monitor: bewaken van de afspraken en de voortgang en daarover naar bestuur en directeuren verantwoording afleggen: grip krijgen en houden. De belangrijkste opgaven voor de komende periode zijn: Zorgdragen dat acties uit het Actieplan sociaal domein1 uitgevoerd worden; Uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 naar bestuursprogramma; Zorgdragen voor de Implementatie inkoop H4; Zorgdragen voor Inkoop beschermd wonen H4.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 22-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 28-09-2018
 • ADVISEUR KETENBUREAU I-SOCIAAL DOMEIN

  18 uur geleden

  Onbekend - Den Haag

  8-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 01-10-2018 om 12:00 uur Als Medior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven van het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, relationeel en inhoudelijk vlak. In deze functie stem je voortdurend de doorontwikkeling van landelijke standaarden voor gegevensuitwisseling voor Wmo en Jeugdzorg af met een brede groep belanghebbenden zodat de doelgroepen betrokken zijn bij de inhoud en het proces en daar hun belangen en expertise kunnen inbrengen. Het creëren van oplossingen gaat hand in hand met creëren van draagvlak bij belanghebbenden voor de implementatie en doorontwikkeling. Het hoofdbestanddeel van je werk bestaat uit het doen van onderzoek bij gemeenten en aanbieders naar knelpunten in administratieve lasten en creëren van oplossingen daarvoor, het ten uitvoer brengen van de werkagenda en daarmee te werken aan doorontwikkeling van landelijke standaarden en vermindering van administratieve lasten. Daarnaast neem je de portefeuille communicatie op je en organiseer je het relatiebeheer van het Ketenbureau. Je werkt nauw samen met de collega’s van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en met beleidsmedewerkers van de brancheorganisaties en met inhoudsdeskundigen op deelkennisgebieden binnen en buiten het Ketenbureau.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 08-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 01-10-2018
 • Coach Black Belt (36 uur)

  21 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U verzorgt met de inhoudsdeskundigen en eindgebruikers de afbakening van de huidige procesinrichting, het inventariseren van knelpunten, het uitwerken van de gewenste situatie en het benoemen van betervoorstellen. U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, faciliteren en uitwerken van optimalisatieworkshops en daagt de deelnemers uit om gezamenlijk te komen tot een optimale procesuitwerking ter ondersteuning van het personeels- en salarissysteem. U draagt zorg voor het plannen en prioriteren van de werkzaamheden welke dienen te passen in de gekozen aanpak en planning van het project en stemt dit af met de master Black Belt en projectleider. U traint de medewerkers binnen het team ten aanzien van het toepassen van de workshoptechnieken om verspillingen te benoemen en procesinterventies te formuleren. U bent verantwoordelijk voor het actief begeleiden en coachen van medewerkers van de gemeente waardoor de resultaten behaald worden. U stelt sjablonen, templates en andere materialen beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij het optimaliseren van de processen. U rapporteert aan de teamleider en projectleider. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U bent in het bezit van het certificaat Black Belt. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de rol van coach Black Belt. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met Lean Six Sigma-projecten binnen een dienstverlenende omgeving (zoals een G4-gemeente of een (semi)overheidsorganisatie). U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het aansluiten op projectmatige / IT-trajecten. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het optimaliseren van HR-gerelateerde processen. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het faciliteren van workshops Lean Six Sigma en het uitvoeren van analyses en verbeteringen.
  1 broker | 36 uur
 • Communicatieadviseur luchtkwaliteit (32-36 uur)

  21 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U verricht werkzaamheden ten behoeve van het vergroten van het bewustzijn van de inwoners van de gemeente ten aanzien van de huidige luchtkwaliteit. U draagt zorg voor het vergroten van de zichtbaarheid van maatregelen en subsidies in de buitenwereld. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van de relatie met stakeholders (convenantpartners, bewonersorganisaties, brancheverenigingen en andere overheden). U draagt ervoor zorg dat aanverwante projecten op het gebied van luchtkwaliteit de kernboodschap van luchtkwaliteit meenemen in hun aanpak. U verricht de werkzaamheden met het strategisch communicatieplan als uitgangspunt. U adviseert de inhoudelijk deskundigen. U coördineert de campagnes. U schrijft persberichten en bereidt de persvragen voor met de senior communicatieadviseur en het wethoudersteam. U onderhoudt de website en sociale media. U bent op de hoogte van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en neemt deze mee in uw werkzaamheden. U werkt conform de gemeentebrede communicatierichtlijnen. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau, opgedaan door een afgeronde hbo-opleiding of relevante werkervaring op dit niveau. U hebt ervaring opgedaan met omgevingscommunicatie bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met campagnes bij een overheidsinstelling. U hebt ervaring opgedaan met minimaal 1 van de volgende thema’s: Verkeer Vervoer Elektrisch vervoer Taxi Autobus Brom- en snorfietsen Milieuzones Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt bij voorkeur een afgeronde wo-opleiding. U hebt minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan in de duurzaamheidssector. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met projectmatig werken. U hebt ervaring met het in de markt zetten van overheidsproducten, zoals subsidies. U hebt ervaring met het voorbereiden van persberichten. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan binnen een soortgelijke opdracht.
  1 broker | 32-36 uur
 • ADVISEUR VERKEER EN VERVOER

  21 uur geleden

  Onbekend - Nijkerk

  1-10-2018 Einddatum: 01-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32-36 Sluitingsdatum: 24-09--2018 om 09:00 uur Binnen het team de Vakspecialisten zijn momenteel twee medewerkers werkzaam binnen het vakgebied van verkeerszaken. Hiervoor wordt versterking gezocht op operationeel en tactisch niveau. De hoofdtaken van de nieuwe medewerker zijn in hoofdlijnen: Het mede initiëren, ontwikkelen en implementeren van het gemeentelijk verkeersbeleid; Het bestuur adviseren over verkeersvraagstukken; Het voorbereiden en afhandelen van verkeersbesluiten; Adviseren over APV- en omgevingsvergunningen; Het bevorderen van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer en verzorgen van verkeerseducatie voor onder meer scholen; Bijhouden en updaten van het verkeersmodel; Verkeerskundige advisering bij gemeentelijke projecten; Ondersteuning uitvoerend medewerker verkeer; Neemt deel aan initiatieven uit de samenleving. Primair ben je verantwoordelijk voor de verkeersadvisering in brede zin binnen de gemeente. Je bereidt verkeersbesluiten voor, adviseert bij diverse gebieds- en civiele projecten en denkt na over en neemt initiatief voor nieuwe verkeerskundige beleidsopgaven. Verder ben je een goede sparringpartner voor je collega’s en je hebt oog voor de integrale ontwikkeling van Nijkerk. Kortom, we zoeken een veelzijdige verkeersdeskundige!
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-04-2019 | deadline: 24-09--2018
 • KLANTMANAGER WMO / PROCESREGISSEUR

  21 uur geleden

  Onbekend - Breda

  1-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-09-2018 om 11:00 uur Het is de bedoeling dat iedere klant die gebruik maakt van diensten en voorzieningen die door de gemeente worden toegekend, een plan heeft en een regisseur die toeziet op het effect van de inzet. We zoeken een klantmanager die klanten met de vraag naar een maatwerkvoorziening, kan ondersteunen bij het maken van een persoonlijk plan. Het gaat vaak om klanten met problemen op meerdere levensdomeinen. De procesregisseur maakt afspraken met de klant en andere partijen over benodigde ondersteuning en kent deze waar nodig toe. Bij het toekennen van een maatwerkvoorziening stuurt de klantmanager op het proces en monitort de resultaten. Hij/zij is aanspreekbaar voor de klant en betrokken partijen indien er knelpunten zijn in de uitvoering van het plan. Hij/zij onderneemt actie als doelen niet gehaald worden. Hij/zij schaalt de zorg weer af zodra dit kan.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 24-09-2018
 • KLANTMANAGER RECHTMATIGHEID EN DOELMATIGHEID

  23 uur geleden

  Onbekend - Breda

  -2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 20-9-2018 om 08:00 uur Door langdurig ziekteverzuim en de daardoor ontstane achterstand met betrekking tot de noodzakelijke acties in het klantenbestand ten behoeve van de desbetreffende klanten worden ondernemende en inspirerende collega’s met een adviserende en uitvoerende rol gevraagd voor de periode van 3 maanden met een optie tot verlenging. De primaire taak is de analyse van het eigen klantenbestand en op basis hiervan advisering aan de Teamleiders Participatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot uitstroom door middel van werk van de betreffende klanten. Het bij aanvang opstellen van een plan van aanpak is hier een onderdeel van. Op basis van het opgestelde advies wordt een werkwijze gekozen op basis waarvan tot uitvoering wordt overgegaan. Op grond hiervan worden mede de navolgende taken mede uitgevoerd om te komen tot het inhalen van de gegenereerde achterstand zodat deze tijdig kan worden weggewerkt. Aan het eind van de opdracht vindt een beoordeling plaats of het opgestelde resultaat is bereikt. Voeren van intake gesprekken en op basis hiervan een 3d analyse maken van de klant en het komen tot een vaststelling van de rechtmatigheid en een integraal klantbeeld. Kijkt met de klant naar de vraag achter de vraag en is gericht op de het vergroten van het inzicht en de zelfredzaamheid van de klant. Opstellen van een Persoonlijk Plan met de klant met daarin de geformuleerde doelen, wat nodig is, wie daarbij nodig is, en het resultaat. Leidt de klant kwalitatief toe naar andere disciplines zoals werk en participatie en zorgt hierbij voor een goede analyse. Draagt zorg voor de regie en werkt daarbij samen met andere disciplines zoals participatiecoaches, inkomensspecialisten, werkgeverdienstverleners, regisseurs bij de Kredietbank en WMO.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 20-9-2018
 • Senior projectmanager informatievoorziening (36 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U draagt zorg voor de uitvoering van het project Wabo en hebt de dagelijkse leiding over het project. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een projectplan. U draagt zorg voor het (laten) opstellen van de project startarchitectuur en een business case. U stemt de werkzaamheden af met de teammanager en informatiemanager. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding op het gebied van bedrijfskunde of economie. U beschikt over een PRINCE2-certificaat. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met informatievoorziening / ICT. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met project- en procesmanagement. U hebt recente ervaring opgedaan binnen een G4-gemeente. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met vergunningen (Wabo). U hebt ervaring opgedaan in een complex ambtelijk werkveld.
  1 broker | 36 uur
 • PROGRAMMAMANAGER GEBIEDSONTWIKKELING

  1 dag geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  1-10-2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-09-2018 om 09:00 uur Binnen de organisatie zijn drie hoog-dynamische gebieden aangewezen als programma om op deze manier de ambities van de stad aan te jagen. Het gaat hierbij om de binnenstad, de oostkant van de stad en de entree van Zoetermeer (de zone tussen het centraal station, de Mandelabrug en de binnenstad, ‘Centrum West’). We zijn hiervoor op zoek naar een enthousiaste, samenspraakgerichte en deskundige programmamanager voor de duur van 12 maanden met een mogelijkheid tot verlenging. De programmamanager draagt onder andere zorg voor de samenhang van verschillende projecten, processen en producten in een complexe omgeving en is het aanspreekpunt voor het programma. Dat vraagt om competenties als externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met diverse stakeholders zowel extern als intern. Er wordt een groot beroep gedaan op diplomatieke vaardigheden en het ‘tolken’ tussen verschillende belangen en perspectieven, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Het krachtenveld omvat, maar wordt niet begrensd door, het ruimtelijk fysieke domein. Sensitiviteit voor de omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal. Opdracht Professionaliseringstraject voor project- en programmamanagement in Zoetermeer. Binnen de organisatie zijn wij gestart met het professionaliseren van projectmatig en programmatisch werken in de hele organisatie. Er is nog geen eenduidige werkwijze voor programmamanagement terwijl er wel gewerkt wordt aan programma’s. Wij zijn daarom op zoek naar een programmamanager die ervaring heeft met het inrichten en verstevigen van programma’s. Herken jij jezelf hierin dan zijn we op zoek naar jou. Werkzaamheden: Het verstevigen van de programma’s in de interne organisatie Het trekken van omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe processen/programma’s/projecten; (Laten) uitvoeren van processen, programma’s, en projecten; Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, hogere overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente; Het onderhandelen met externe partijen; Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/programma, zowel intern binnen het project/programma als binnen de organisatie als geheel; Het samenwerken en het geven van sturing aan het project/programma; Samenwerken en delen van ervaringen met andere programma- en projectmanagers uit het team Projectmanagement. Van groot belang is niet alleen de vraag wat de programmamanager doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/zij dat doet. De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid, vragen een andere rolinvulling van de programmamanager. Uiteraard blijft kennis van de inhoud een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel - om te weten hoe om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bijvoorbeeld bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven van programma management, ook en vooral sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc. De programmamanager is (mede) cultuurdrager binnen het team. Hij heeft daarmee een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de cultuurwaarden van het team.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 24-09-2018
 • Senior communicatieadviseur (32-36 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en voeren van redactie op (gebiedsgerichte) communicatie. U draagt zorg voor de inhoudelijke coördinatie van het team en stimuleert op zelfsturing. U fungeert als het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers op het gebied van communicatie. U levert interne (gemeentebrede) communicatie. U fungeert als sparringpartner voor de collega’s binnen de afdeling. U levert advies en ondersteuning aan gebiedsteams ten aanzien van communicatievraagstukken. U stimuleert het dialoog met en tussen de bewoners. U levert een bijdrage aan de communicatie omtrent projecten en prioriteiten afkomstig van de gebiedsagenda’s. U draagt bij aan de ontwikkeling van sociale netwerken in de gebieden en netwerken van stakeholders. U adviseert over de participatie binnen specifieke projecten. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met alle facetten van communicatieadvisering binnen een grote en complexe organisatie. U hebt ervaring opgedaan met het coördineren van een team, waaronder met werkzaamheden ten aanzien van de werkverdeling, coachen / sparren, introduceren van nieuwe werkwijzen en met de teamleider sparren over teamontwikkeling. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt kennis van en/of interesse voor de Factor C. U hebt kennis van en ervaring met social media. U hebt kennis van en ervaring met publiekscommunicatie, waaronder met verschillende doelgroepen. U hebt ervaring met het schakelen tussen verschillende opdrachtgevers en communicatiewerkzaamheden (op verschillende niveaus).
  1 broker | 32-36 uur
 • ADVISEUR VERKEER EN VERVOER

  1 dag geleden

  Onbekend - Nijkerk

  -2018 Einddatum: 1-4-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-9-2018 om 09:00 uur Wat ga je doen? Binnen het team de Vakspecialisten zijn momenteel twee medewerkers werkzaam binnen het vakgebied van verkeerszaken. De hoofdtaken van de nieuwe medewerker zijn in hoofdlijnen: het mede initiëren, ontwikkelen en implementeren van het gemeentelijk verkeersbeleid; het bestuur adviseren over verkeersvraagstukken; het voorbereiden en afhandelen van verkeersbesluiten; adviseren over APV- en omgevingsvergunningen; het bevorderen van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer en verzorgen van verkeerseducatie voor onder meer scholen; bij houden en update van het verkeersmodel; verkeerskundige advisering bij gemeentelijke projecten; ondersteuning uitvoerend medewerker verkeer; neemt deel aan initiatieven uit de samenleving. Primair ben je verantwoordelijk voor de verkeersadvisering in brede zin binnen de gemeente. Je bereidt verkeersbesluiten voor, adviseert bij diverse gebieds- en civiele projecten en denkt na over en neemt initiatief voor nieuwe verkeerskundige beleidsopgaven. Verder ben je een goede sparringpartner voor je collega’s en je hebt oog voor de integrale ontwikkeling van Nijkerk. Kortom, we zoeken een veelzijdige verkeersdeskundige!
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 1-4-2019 | deadline: 24-9-2018