Overheid opdrachten | 42 opdrachten
 • CONSULENT SOCIAAL DOMEIN

  2 uur geleden

  Onbekend - Haarlemmermeer

  19 Einddatum: 1-1-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 3-12-2018 om 08:00 uur De organisatie heeft haar nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning voor inwoners per 1 januari 2015 georganiseerd in een model met drie multidisciplinaire Meer-teams. Deze teams werken nauw samen met vrijwilligers, professionals in het veld, collega’s van de gemeente en organisaties voor (specialistische) zorg. Samen leveren zij op zodanige wijze passende ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag zodat deze weer in staat is op eigen kracht, dicht in de buurt en met behulp van eigen netwerk naar vermogen mee te doen aan de samenleving. De consulenten van de multidisciplinaire Meer-teams werken vanuit locaties in drie werkgebieden/wijken in de gemeente Haarlemmermeer. Ze hebben een specialisme op één van de werkgebieden van de Meer-teams ( LVB, psychiatire, veiligheid, WMO, participatiewet, jeugd en gezin MPG,). De Meer-teams maken deel uit van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg van de gemeente. Meer-team Het Meer-team is er voor ondersteuning van professionals bij problematiek op meerdere leefgebieden als de professionals aangeven dat er een regisseur nodig is, de professionals aangeven er niet uit te komen (ook als de hulpverlening niet vastgelopen is) en als er onorthodoxe maatwerkoplossingen nodig zijn. De ondersteuning van het Meer-team bij complexe zaken op meerdere leefgebieden kan bestaan uit informatie en advies (inclusief meelopen) en regie en wat daarbij nodig is om de juiste hulp op gang te krijgen. Meer-team betrekt in de regel ook de inwoner(s) bij de regie, en voert zelf geen hulp uit, tenzij het tijdelijk nodig is om hulp en regie op gang te brengen en duurzaam te beleggen of de professional te ondersteunen. Het Meer-team bewaakt hierbij dat wordt uitgegaan van de vraag van de inwoners. De meerwaarde van het Meer-team zit vooral in de regierol en de systeemaanpak, en in onorthodoxe (maatwerk) en duurzame oplossingen (patronen) bij complexe problematiek.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-1-2019 | einddatum: 1-1-2020 | deadline: 3-12-2018
 • Projectmanager gebiedsontwikkeling (24 uur)

  3 uur geleden

  Onbekend - Almere

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor 1 of meerdere grote gebiedsontwikkelingen en realiseert gebieden met woningen, bedrijven, voorzieningen en openbare ruimte voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. U brengt uw kennis van de markt in zodat de gemeente haar ontwikkelopgave in de diverse gebieden kan realiseren. U leidt grote projecten waarbij meerdere bestuurders en partijen betrokken zijn. U bent verantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie (intern en extern). U draagt zorg voor het tot stand brengen van visies, ontwikkelingsplannen en bouw- en inrichtingsplannen en brengt deze tot uitvoer door middel van een projectmatige aanpak. U overlegt, onderhandelt en sluit overeenkomsten met marktpartijen. U adviseert de ambtelijk opdrachtgever, de directie en het bestuur en werkt intensief samen met de senior adviseur uitgifte. U bent budgetverantwoordelijk voor meerdere grondexploitaties, waaronder voor de opbrengsten en planontwikkelingskosten. U geeft op een inspirerende en motiverende manier leiding aan de diverse projectteams en coacht de collega’s waar nodig. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur een wo-opleiding) op het gebied van vastgoed en/of bouwkunde. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan als (project)manager / vastgoedontwikkelaar met vastgoed- en/of gebiedsontwikkelingen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24 uur
 • Adviseur omgevingsmanagement (32 uur)

  3 uur geleden

  Onbekend - Arnhem

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van omgevingsmanagement. U levert specifieke inhoudelijke expertise en inbreng op een afgebakend werkpakket binnen het groot onderhoud aan de rijkswegen in Oost-Nederland. U bent verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement, communicatie, verkeersmanagement, conditionering (kabels en leidingen, flora en fauna en vergunningen) binnen het project. U stuurt opdrachtnemers aan, zoals aannemers en ingenieursbureau. U fungeert als intermediair tussen de projectorganisatie, de omgeving en de opdrachtnemer binnen 1 of meerdere onderhoudsprojecten. U draagt zorg voor het aanleveren van informatie en de benodigde overzichten. U monitort en analyseert adviesproducten op het gebied van omgevingsmanagement en controleert deze op inhoud. U beantwoordt publieksvragen en informeert omwonenden en andere belanghebbenden. U signaleert (externe) ontwikkelingen en nieuwe situaties die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en analyseert deze. U verbindt interne en externe klanten en brengt de bijbehorende risico’s in kaart. U speelt in op ontwikkelingen in de omgeving en communiceert hier tijdig over naar de betrokken spelers. U houdt de geformuleerde projectresultaten in het vizier en draagt bij aan het behalen van de resultaten. U begeleidt de uitvoering op basis van de geldende contractmethode. U draagt ervoor zorg dat de getoetste resultaten en producten geïntegreerd worden in het bredere projectresultaat. U doorgrondt de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer en adviseert op basis hiervan over de gewenste oplossingsrichting. U bouwt en onderhoudt een netwerk op operationeel niveau met diverse externe partijen, zoals gemeenten, belangenorganisaties, particulieren en opdrachtnemers. U creëert effectieve samenwerkingsrelaties en bent in staat om deze te onderhouden. U draagt bij aan het verbeteren en standaardiseren van de processen binnen het omgevingsmanagement van het project. U draagt aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis en de borging hiervan. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als omgevingsmanager / coördinerend adviseur omgeving met stakeholdermanagement en omgevingscommunicatie binnen het vakgebied omgevingsmanagement in infrastructurele werken. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in projecten aangestuurd volgens het IPM-model of vergelijkbaar. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als omgevingsmanager of coördinerend adviseur omgeving aan de opdrachtgeverszijde met het aansturen van opdrachtnemers op omgevingsaspecten bij een (semi)overheidsorganisatie. U hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als omgevingsmanager / coördinerend adviseur omgeving binnen projecten op het gebied van onderhoud van infrastructurele werken. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van omgevingsmanagement, verkeersmanagement en conditionering (onder meer kabels en leidingen, flora en fauna en vergunningen). U hebt ervaring met verschillende contractvormen, systeemgerichte contractbeheersing, integrale veiligheid en risicogestuurd werken. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt aantoonbare ervaring als adviseur omgeving / omgevingsmanager met verkeersmanagement binnen infrastructurele projecten. U hebt kennis van en ervaring als adviseur omgeving / omgevingsmanager met conditionering (onder meer kabels en leidingen, flora en fauna en vergunningen) binnen infrastructurele projecten. U hebt aantoonbare ervaring als omgevingsmanager / coördinerend adviseur omgeving met de voorbereiding voor de contracten (UAV-gc) op het gebied van (onderhoud) van infrastructurele werken.
  1 broker | 32 uur
 • OMGEVINGSMANAGER

  4 uur geleden

  Onbekend - Arnhem

  1-12-2018 Einddatum:01-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 29-11-2018 om 17:00 uur Deze organisatie verzorgt planstudies, de aanleg en het variabel onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Door bewuste keuzes van contractvormen en met een optimale inzet van de markt voeren we de projecten effectief uit binnen overeengekomen opleverings- en kostenkaders. We werken daarbij op basis van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren en risicosturing. De Productielijn ON B Wegen voert het Integraal Groot Onderhoud (IGO) aan het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat binnen de provincies Gelderland en Overijssel uit. Binnen het projectteam wordt gelijktijdig gewerkt aan contractvoorbereiding en realisatie. Momenteel ligt de focus op de voorbereiding van het integraal groot onderhoud voor 2020 en 2021. In deze opdracht zal hij/zij een zelfstandige adviseursrol vervullen waarin hij/zij een bijdrage levert aan het contract tijdens de voorbereidingsfase. Daarnaast zal hij/zij zowel tijdens de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoeringsfase adviezen leveren over lopende issues en wijzigingen, het communicatiebureau aansturen en zorgen voor een goede afstemming met interne en externe stakeholders. Tijdens de voorbereidingen vindt intensieve afstemming plaats met interne stakeholders (Districten, Verkeerscentrale Noord-Oost-Nederland, overige regio’s van Rijkswaterstaat) en externe stakeholders (overige wegbeheerders - zijnde provincies en gemeenten - en onder meer veiligheidsregio’s en belangenorganisaties). Ook worden onderzoeken uitgevoerd t.b.v. conditionering en vergunningverlening. De resultaten worden in samenspraak met de disciplines Techniek en Contract vertaald in contracteisen. De adviseur omgeving onderhoudt de relatie met genoemde (omgevings-) partijen en is in staat contracteisen op de juiste wijze te formuleren, te interpreteren en hiernaar te handelen (richting opdrachtnemers).
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 01-12-2019 | deadline: 29-11-2018
 • Procesbegeleider versnelling sanering asbestdaken (32-36 uur)

  5 uur geleden

  Onbekend - Arnhem

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij gemeenten ten aanzien van de versnellingsopgave Sanering Asbestdaken. U bent medeverantwoordelijk voor de realisatie van de versnellingsopgave. U ondersteunt en activeert gemeenten en omgevingsdiensten, onder andere door middel van kennisdeling, informeren en ontzorgen. U inventariseert en analyseert inhoudelijke en procesmatige knelpunten. U biedt oplossingsrichtingen aan. U legt verbindingen met andere interne provinciale beleidsvelden (onder andere Energietransitie, Ruimte en Economie). U levert gegevens aan voor de jaarlijkse voortgangsrapportage. U schrijft notities uit ten behoeve van het portefeuilleberaad en de vergaderingen van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. U stemt de werkzaamheden af met de communicatiemedewerker en levert de inhoud van persberichten aan. U voert pilot- of vliegwielprojecten uit. Eisen U beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de periode van 2010-2018 minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als projectleider met het opzetten en begeleiden van projecten bij, met of voor gemeenten, waarbij meerdere stakeholders een rol hebben gespeeld. U hebt in de periode van 2010-2018 aantoonbare ervaring opgedaan met het werken bij, met of voor een provinciale organisatie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U heeft aantoonbare ervaring met het activeren en praktisch ondersteunen van gemeenten of andere overheidsorganisaties. U heeft aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen. U acteert makkelijk in een ambtelijke en bestuurlijke wereld om een doelstelling te behalen. U heeft aantoonbare ervaring met het verbinden van partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen. U heeft ervaring met het begeleiden van ideeën naar concrete projecten en resultaten.
  1 broker | 32-36 uur
 • ADVISEUR SLIMME EN DUURZAME MOBILITEIT

  5 uur geleden

  Onbekend - Haarlem

  1-12-2018 Einddatum: 31-12-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 17:00 uur In de opdracht van Strategisch Adviseur lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van Slimme en Duurzame Mobilliteit Goederenvervoer en Logistiek Samenwerkingsverbanden in het wegvervoer ( Vers en DKW) Het pakket logistiek uit het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit MRA omvat een 5-tal maatregelen met een logistieke invalshoek. Te weten : 1. Afval over water HVC, 2. Afval over water AEB, 3. Bouwlogistiek over water, 4. Samenwerkingsverbanden in het wegvervoer (Vers en DKW) 5. Toepassen Euro6 motor in de binnenvaart, Bij de maatregel Samenwerkingsverbanden in het wegvervoer, (Vers en DKW) is behoefte aan kennis, samenwerking met het bedrijfsleven en business development, met name in de logistieke sector. Het gaat hierbij vooral om grote bedrijven ( lading-eigenaren), die dagelijks met files worden geconfronteerd en op zoek zijn naar nieuwe innovatieve (logistieke) concepten om hun goederen duurzaam te vervoeren. Hiervoor is nodig een economisch geograaf met logistieke en ruimtelijke kennis op academisch kennisniveau, met kennis van cluster- en netwerkontwikkeling, met name in de Food- en Vers sector. Bovendien dien je ervaring te hebben met het werken voor bedrijven en overheden. Je dient in het bezit te zijn van een goed netwerk op directieniveau (zowel bij verladers als logistieke dienstverleners , o.a. in de Retail sector en bij overheden). Dit is nodig om deze projecten tot een goed einde te kunnen brengen. Tevens dien je aantoonbare ervaring te hebben met samenwerkingsverbanden over de weg, als Flownet, Foodnet en Unitnet, Last mile fresh, (pilot Reguliersbreestraat Amsterdam) of vergelijkbaar. Daarnaast dien je op een discrete manier om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie van de verschillende bedrijven, organisaties en overheden. Hierbij moet men denken aan gevoelige informatie op het gebied van tarieven, uitbreiding- en fusieplannen, alsmede overnameplannen en ruimtelijke uitbreidingsplannen. Tevens dien je in het bezit te zijn van een goed strategisch inzicht en te beschikken over een goede politieke sensitiviteit. Bij het introduceren van nieuwe innovatieve logistieke concepten, heb je oog voor duurzame ontwikkelingen (d.m.v. bijvoorbeeld milieurapportages en introductie van software tools), bedrijfsdoelstellingen en de beleidsdoelen. Je bent intermediair tussen de organisatie en de omgeving in één of meer projecten. Je zorgt, vanuit het perspectief van netwerkbelang, voor de inhoudelijke verbinding met stakeholders. Binnen diverse ontwikkelingen zorg je voor de inhoudelijke ondersteuning voor tactisch omgevingsmanagement. Je geeft bijvoorbeeld informatie en levert de benodigde overzichten aan. Ook maak je inhoudelijke analyses van plannen en wensen van interne en externe stakeholders en bezie je de effecten.
  1 broker | 20 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-12-2020 | deadline: 23-11-2018
 • PROCESMANAGER OMGEVINGSVISIE BINNENSTAD

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  3-12-2018 Einddatum: 03-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 07:00 uur Jouw opdracht: Maak een stakeholderanalyse; Ontwerp in dialoog met de stad/de stakeholders een proces voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie; Zorg voor nauwgezette afstemming met de andere beleidsterreinen en het bestuur, o.a. middels stafoverleg met de betrokken wethouders, hoofdlijnenberaad met het college en raadsinformatiebijeenkomst(en); Organiseer een stevige stuurgroep die regelmatig met de coördinerend wethouder de voortgang bespreekt en een projectteam met de ambtelijk opdrachtgever Ruimtelijke Regisseur Centrum, wijkregisseur binnenstad, de gebiedscoördinator Binnenstad, de secretaris, een stedenbouwkundig penvoerder en als vanzelfsprekend diverse inhoudelijke adviseurs; Ontwerp een planning met genoegzaam ruimte voor dialoog, debat, onderzoek, pilots; Benoem mijlpalen in de procesplanning en gebruik die tevens om een inschatting te geven over de benodigde inzet van (ook de eigen) formatie; Bereid de omgevingsvisie voor, geef daarin de richting voor het bijbehorende beleid en laat de visie bestuurlijk vaststellen.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 03-12-2018 | einddatum: 03-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • ADVISEUR OMGEVING ONDERHOUD

  8 uur geleden

  Onbekend - Roermond

  1-01-2019 Einddatum:31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 28-11-2018 om 17:00 uur Als Adviseur Omgeving Onderhoud bij Rijkswaterstaat ben jij de schakel tussen het project en zijn omgeving. Je begeeft je in het omgevingsmanagementproces binnen het team. Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat op operationeel en tactisch niveau. Je weet welke interne en externe spelers en/of stakeholders je moet betrekken bij het project, je creëert begrip en vertrouwen in de omgeving (intern en extern RWS) en komt tot effectieve samenwerking met omgevingspartijen. Je kent de omgeving en het netwerk en verzamelt tijdig benodigde informatie voor de aanpak t.b.v. het voorbereiden en realiseren van de opdracht binnnen de (contract)kaders. Je stuurt middels proactieve afstemming op een goed verloop van de werkzaamheden. Je werkveld bevindt zich vooral op het gebied van intern- en extern stakeholdersmanagement, verkeersmanagement en communicatie. De belangen van de beheerder en VWM houd je hierbij goed in de gaten. Daarnaast ben je in staat een team met adviseurs te coachen en aan te sturen. Werkzaamheden: Afstemming met aannemers/opdrachtnemers, stakeholders/belanghebbende. Afstemming binnen projectteam RWS ZN A Wegen. Afstemming intern RWS met o.a. VWM, districten, Minder Hinder Team en VCZN. Afstemming intern RWS met afdeling Communicatie en Strategie (C&S communicatieafdeling) omtrent inzet communicatiemiddelen. Aansturing/coaching adviseurs en sparringspartner van de Omgevingsmanager. Je denkt mee over verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de (project)organisatie en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 28-11-2018
 • CASEMANAGER INKOMEN BEHEER

  8 uur geleden

  Onbekend - Hoogezand

  18 Einddatum: 01-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 30-11-2018 om 17:00 uur Je voert het beleid van inkomen uit en je beheert een eigen caseload; Je geeft voorlichting over o.a. de Participatiewet; Je voert onderzoek uit en beschikt op rechtmatigheid, beëindiging en terugvordering van de uitkering; Je verricht huisbezoeken in het kader van rechtmatigheid; Je beoordeelt het recht op voorliggende voorzieningen; Je verzamelt en verricht analyse van gegevens met betrekking tot fraude; Je beschikt op aanvragen uitkering voor levensonderhoud Participatiewet, IOAW/IOAZ bijzondere bijstand etc.; Je registreert, rapporteert, adviseert en beschikt over de bevindingen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 14-12-2018 | einddatum: 01-03-2019 | deadline: 30-11-2018
 • CONSULENT JEUGD

  8 uur geleden

  Onbekend - Vriezenveen

  3-12-2018 Einddatum: 03-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 09:00 uur Als consulent en casusregisseur bezoek je onze inwoners en ga je met hen in gesprek over hun zorgbehoeften. Je leert de inwoner kennen vanuit een breed perspectief (alle levensgebieden) en probeert zo goed mogelijk met hem of haar samen een oplossing te vinden die recht doet aan zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Dit leidt niet zelden tot een ondersteuningsplan waarvan de inwoner zelf regisseur is, maar waarin jij hem of haar ondersteunt. Uiteraard lever je zelf geen hulp, maar probeer je samen met de inwoner anderen, liefst uit het eigen netwerk van de inwoner, te activeren om die hulp wel te leveren. In het uiterste geval, wanneer eigen kracht en voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn regel je professionele ondersteuning waarvoor een indicatie nodig is. Je werkt binnen een team van andere consulenten die ieder een eigen discipline hebben. De disciplines zijn: participatie, jeugd (18-) en ondersteuning volwassenen (18+ Wmo). De teams werken nauw samen met collega’s van een aantal ketenpartners in het voorliggend veld zoals: welzijn, algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties en huishoudelijke ondersteuning. Je bent in staat om zowel de eenvoudige meldingen af te handelen als de meer complexe situaties op te pakken. In complexe situaties weet je samen met de cliënt door middel van bijvoorbeeld multidisciplinaire bijeenkomsten vorm en inhoud te geven aan een ondersteuningsplan. Je vindt het leuk om outreachend te werken en creatief om te gaan met uiteenlopende situaties.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 03-12-2018 | einddatum: 03-06-2019 | deadline: 23-11-2018
 • PLANOLOOG/ PLANJURIST

  9 uur geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  1-01-2019 Einddatum:31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32-36 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 09:00 uur Nieuwe ontwikkelingen zoals de invoering van de omgevingswet vragen extra inzet en een andere manier van werken. Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding en advisering moet worden gedaan. Je komt op de afdeling Stedelijke Ontwikkeling te werken, waar je jouw collega’s en de gemeente adviseert over ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de begeleiding/advisering bij ruimtelijke procedures van initiatiefnemers of bij gemeentelijke projecten. Je bent betrokken bij vraagstukken, gebiedsontwikkelingen en projecten die voortkomen uit de groeiambities van de stad en de opgave om de kwaliteit van de stad op peil te houden. Je adviseert daarin ook op strategisch niveau over de proactieve inzet van het moderne RO instrumentarium in de geest van de omgevingswet. Daarnaast coördineer je met gemak bestemmingsplannen en adviseer je over bouwinitiatieven die niet binnen de geldende bestemmingsplannen passen.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 01-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • CONSULENT A WMO

  9 uur geleden

  Onbekend - Huizen

  1-12-2018 Einddatum:31-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 09:00 uur De afdeling Maatschappelijke ondersteuning houdt zich bezig met de uitvoering van alle gemeentelijke taken in het sociaal domein. We werken daarbij intensief samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toegang tot passende ondersteuning voor inwoners van de gemeenten. Werkzaamheden: Contacten met inwoners: je handelt aanvragen af in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Je verheldert en analyseert hulpvragen middels een vraag gestuurd gesprek op de verschillende levensdomeinen en je geeft informatie en advies zowel in de spreekkamer, telefonisch als door huisbezoek. Met collega´s bespreek je en bepaal je de situatie als inwoners hulp nodig hebben op andere domeinen. Uitgangspunt is 1 klant - 1 plan - 1 regisseur. Procesregie: Je bent procesregisseur op het terrein van de WMO en je hebt een eigen caseload. Uitvoering sociale wetten: je behandelt diverse aanvragen WMO. Overige werkzaamheden: Je denkt mee over de implementatie van wet- en regelgeving.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-03-2019 | deadline: 26-11-2018
 • MEDEWERKER JEUGDHULP CONSULTATIE EN ADVIES

  10 uur geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  1-12-2018 Einddatum:01-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 09:00 uur Binnen het sociaal Domein is het team Jeugd en Gezinshulp ondergebracht. Door in- en externe mobiliteit van medewerkers wordt er op korte termijn een vacature geplaatst. Om de wachtlijsten niet op te laten lopen is er tijdelijk plaats voor een: Medewerker Jeugd- en Gezinshulp Vanaf januari 2018 kunnen ouders en jongeren voor vrij toegankelijke en preventieve ondersteuning terecht bij het Meerpunt inlooppunt en het Jongeren Informatie punt (JIP). Als er specialistische jeugdhulp nodig is, kan men in gesprek met de huisarts, schoolmaatschappelijk werk of de jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. Professionals kunnen voor advies/ bij complexe hulpvragen of problematiek terecht bij het team Jeugd en gezinshulp (JGH) van de gemeente. De medewerkers van JGH zijn verantwoordelijk voor aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB) en aanvragen kinderopvang op sociaal medische indicatie. Verder verzorgen zij de toegang tot jeugdhulp voor het voortgezet onderwijs en de verwijzingen voor (semi)residentiële jeugdhulp. Daarnaast coördineert JGH, voor gezinnen waarbij de veiligheid van de jeugdigen in het geding is, de hulpverlening rondom het gezin. Voor ons JGH team zijn we per direct op zoek naar 4 medewerkers die een bijdrage kunnen leveren aan het beoordelen van aanvragen voor jeugdhulp die bij de gemeente zijn gedaan. Je beoordeelt en screent aanvragen op rechtmatigheid en inhoud en geeft vervolgens een beschikking af. Hierbij wordt je ondersteunt door een team van uitvoerende collega’s en een gedragswetenschapper.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 01-12-2019 | deadline: 23-11-2018
 • WMO CONSULENT SENIOR

  1 dag geleden

  Onbekend - Hattem

  -12-2018 Einddatum: 10-6-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 09:00 uur In Hattem werken we samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan vernieuwing van onze gemeente. Hiervoor is een inspirerend programma opgesteld waarin ook de doorontwikkeling van de organisatie aandacht krijgt. Door onze inhoudelijke opgaven te koppelen aan thema’s als ICT, medewerkers en cultuur, organisatie-inrichting en dienstverlening, bouwen we gezamenlijk aan een nieuwe organisatie. Hierdoor is een groot gedeelte van onze organisatie betrokken bij deze doorontwikkeling. Onze organisatie is momenteel ingericht volgens het directiemodel. Dat betekent een platte structuur met de gemeentesecretaris als ‘directeur’ aan het hoofd van de organisatie. De organisatie bestaat uit de eenheden: Ontwikkeling & Advies, Publiek & Service, Realisatie & Beheer en Bedrijfsvoering. De vier eenheidsmanagers geven integraal leiding aan hun eenheid. De eenheid Publiek & Service is verantwoordelijk voor de (directe) dienstverlening aan de inwoners van Hattem. Binnen de eenheid zijn ruim 30 medewerkers werkzaam bij de clusters Vergunningverlening & Handhaving, Burgerzaken & Belastingen, Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn (WIZW), Communicatie en het Servicecentrum. Het cluster WIZW is onder andere belast met de uitvoering van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor dit cluster zijn wij op zoek naar een ervaren allround consulent Wmo voor het hele spectrum van de Wmo (wonen, rollen, vervoer, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen). Je hebt ruime ervaring met het voeren van (keukentafel)gesprekken en voert deze gesprekken met een Wmo-brede/integrale blik; Je bent in staat inwoners te informeren, adviseren en ondersteunen via de telefoon of aan de balie; Je bent in staat samen met de klant te kijken naar oplossingen in de eigen kracht, gebruikelijke voorzieningen/hulp, mantelzorgers, het sociale netwerk en de algemene voorzieningen; Je kunt zelf indiceren en bij complexe situaties extern (medisch) advies opvragen; Je vertaalt de resultaten van je onderzoek in een objectief ondersteuningsplan; Je bent in staat een maatwerkvoorziening te beschikken voor Wmo-voorzieningen; Je bent in staat om pgb-aanvragen te beoordelen en bent op de hoogte van de werking en de laatste ontwikkelingen omtrent het trekkingsrecht en de SVB; Je voert overleg met zorgaanbieders, leveranciers en andere (externe) partners; Je verwerkt alle gemaakte afspraken in het systeem Civision Samenlevingszaken; Tot slot verricht je ook voorkomende administratieve en ondersteunende werkzaamheden. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 10-12-2018 | einddatum: 10-6-2019 | deadline: 23-11-2018
 • CONSULENT WMO

  1 dag geleden

  Onbekend - Naaldwijk

  18 Einddatum: 1-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 12:00 uur Cluster Dienstverlening De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster, verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 7 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou. Team WMO Het team Wmo draagt zorg voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), handhaving kinderopvang en het Leerlingenvervoer. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij werken integraal aan de doelstelling om de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Vanaf 2019 gaat de gemeente Westland resultaatsturing invoeren. Opdracht Als Wmo consulent geef je de inwoners van onze gemeente op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning. Je voert keukentafelgesprekken met als doel vraagverheldering en analyse van de hulpvraag. Daarbij maak je gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van de Wmo 2015. Daartoe stel je een onderzoeksverslag op. Je stelt zelfstandig (her)indicaties zowel ZIN als PGB o.b.v. resultaatsturing en verzorgt de rapportages en beschikkingen. Je staat open voor veranderingen en toont interesse in het sociale domein en de transitie naar een integrale dienstverlening. De functie kan inhouden dat je in het reguliere proces werkt als consulent maar je kan ook ingezet worden in het conversie(herindicatie) team.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 1-12-2019 | deadline: 22-11-2018