Overheid opdrachten | 14 opdrachten
 • Adviseur gronduitgifte (32 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Provincie Flevoland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U voert complexe gronduitgifteprocessen uit en stelt hierbinnen contracten op. U onderhandelt met projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties over grondzaken. U bepaalt de onderhandelingsstrategieën en voert deze uit. U spoort kansrijke ontwikkelingen op en neemt initiatieven om deze ontwikkelingen te benutten. U bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gemeentelijk grondbeleid. U verricht zelfstandig verwervingsonderhandelingen. U bent voor projectmanagers en het management het eerste aanspreekpunt op het gebied van vastgoedontwikkeling en gronduitgifte. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt aanvullende cursussen afgerond op het gebied van vastgoed / grondzaken. U hebt in de afgelopen 15 jaar minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan met vastgoed en/of gebiedsontwikkeling en/ of grondzaken. U hebt werkervaring opgedaan met de aan- en/of verkoop van gronden en/of vastgoed ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen. U hebt werkervaring opgedaan met juridische advisering op het gebied van grondzaken. U hebt werkervaring opgedaan met het opstellen van koop-, huur- en exploitatie-overeenkomsten.
  1 broker | 32 uur
 • Adviseur omgevingsmanagement (36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Leeuwarden

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement, de omgevingscommunicatie, het verkeersmanagement en de conditionering binnen middelgrote onderhoudsprojecten in Noord-Nederland. U werkt conform het IPM-model van de organisatie. U verbindt de infrastructurele projecten van de organisatie met de directe omgeving en hanteert hierbij een gebiedsgerichte en omgevingsbewuste aanpak. U vertegenwoordigt de organisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau binnen de projecten. U betrekt de juiste interne en externe spelers en stakeholders binnen de aan u toegewezen projecten. U realiseert op een effectieve wijze de gewenste positie van de organisatie. U draagt zorg voor proactieve afstemming omtrent de werkzaamheden. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van bestuurskunde, politicologie, communicatie of planologie. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring opgedaan met relevante wettelijke procedures en beleid en het organiseren van besluitvormingsprocessen. U hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met omgevingsmanagementprocessen (stakeholdermanagement, verkeersmanagement en communicatie) binnen projecten. Wensen U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de werkwijze aanleg en onderhoud op het gebied van omgevingsmanagement. U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het eigen maken van de omgeving, ketens, relevante spelers en hun rol en positie. U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met (gevraagd en ongevraagd) adviseren.
  1 broker | 36 uur
 • Communicatieadviseur buurtteams (24-28 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van een communicatiestrategie voor de teams. U coördineert de werkzaamheden die voortkomen uit de strategie, waaronder het opstellen van een kernboodschap, communicatiekalender, content voor de website en een mediastrategie. U geeft communicatieadvies aan het afdelingshoofd, de projectmanager en projectteamleden. U creëert draagvlak bij interne en externe stakeholders in relatie tot de organisatiedoelen. U vertaalt vraagstukken naar een realistische communicatievraag. U verzorgt de gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. U zorgt voor afstemming met de overige communicatieadviseurs. U schrijft en redigeert teksten voor diverse doelgroepen. U adviseert over de opzet van bijeenkomsten. Eisen U beschikt minimaal over een hbo / wo werk- en denkniveau. U hebt als senior communicatieadviseur ervaring opgedaan met complexe communicatieprojecten en/of –programma’s en de opstart en implementatie van buurt- of wijkteams. U hebt als senior communicatieadviseur ervaring opgedaan in het sociale domein. U hebt kennis van en ervaring met social media en arbeidsmarktcommunicatie. U hebt als communicatieadviseur werkervaring opgedaan bij een gemeente. U hebt ervaring opgedaan met het schrijven en redigeren van teksten. U hebt kennis van zowel jeugdhulp als Wmo. Wensen U hebt als senior communicatieadviseur ervaring opgedaan met stakeholdermanagement binnen een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. U hebt ervaring opgedaan binnen vergelijkbare opdrachten.
  1 broker | 24-28 uur
 • Projectleider programmateam Zelfbouw (24-32 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als verantwoordelijk aanspreekpunt voor de aan u toegewezen vorm van zelfbouw. U verzorgt een goede afstemming met de uitvoerende projecten en over juridische zaken. U actualiseert de formats voor brochures en contracten. U begeleidt tenders indien nodig. U draagt zorg voor het inhoudelijk vormgeven van de zelfbouwmarkten. U biedt nazorg ten behoeve van de lopende zelfbouwprojecten. U draagt zorg voor de continuïteit en uniformiteit omtrent de zelfbouwaanpak in de gemeente. Eisen U beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van planologie, sociale geografie, bouwkunde, bestuurskunde, (bedrijfs)economie of rechten. U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan met zelfbouwprojecten (PO, CPO en/of MO). U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met gebieds- en vastgoedontwikkeling. Wensen U hebt in de afgelopen 7 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als zelfstandig functionerend projectleider binnen / met een grote ambtelijke organisatie met complexe politieke en bestuurlijke verhoudingen. U hebt aantoonbare ervaring met vastgoedontwikkeling en grondprijsbepalingen. U hebt een bouwkundige achtergrond en kunt dit aantonen. U hebt aantoonbare ervaring met contractvorming en privaatrecht. U hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met zelfbouw / CPO’s.
  1 broker | 24-32 uur
 • EPLAN-expert (8-24 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Zuid Holland, regio Den Haag

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het inrichten van een beheeromgeving voor E&I-informatie welke gebaseerd is op EPLAN. U draagt zorg voor het inregelen van de werkprocessen die samenhangen met het beheren van de E&I-informatie in EPLAN, zoals het lokaliseren en verhelpen van storingen, kleine onderhoudswerkzaamheden / aanpassingen en grotere projectmatige aanpassingen. U coacht en begeleidt medewerkers binnen de organisatie met betrekking tot het omgaan met het systeem EPLAN (learn by doing). Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met het systeem EPLAN. U hebt ervaring opgedaan met het beheren van technische (E&I-)informatie bij een eindgebruiker / beheerder van (E&I-)assets welke bij voorkeur werkte met EPLAN. U hebt ervaring met het inregelen van de werkprocessen die samenhangen met het beheren van E&I-informatie in EPLAN. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
  1 broker | 8-24 uur
 • Junior adviseur milieu en duurzaamheid (32-36 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U schat de relevantie van milieu- en duurzaamheidsdisciplines in bij omgevingsvergunningsaanvragen en wint daarover deeladviezen in bij de specialisten van de Ontwikkelorganisatie Ruimte. U bundelt de deeladviezen in een gezamenlijk milieu- en duurzaamheidsadviesdocument voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U bewaakt de voortgang en draagt zorg voor het signaleren / agenderen / oplossen van knelpunten. U signaleert (bovenwettelijke) kansen of risico’s voor gemeentelijke ambities en haakt daar de juiste personen bij aan. U neemt zitting in het overlegorgaan voor het wel / niet verlenen van ontheffingen en afwijkingen bestemmingsplan, namens milieu en duurzaamheid, en zoekt verbinding met andere toetsdisciplines. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan met duurzaamheid, milieukwaliteit en ruimtelijke ordening. Wensen  U beschikt over bouwkundig inzicht en hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. U hebt werkervaring opgedaan binnen het ruimtelijk domein van een overheidsorganisatie.
  1 broker | 32-36 uur
 • Adviseur ecotechniek (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U brengt uw deskundigheid op het gebied van ecologie en natuurwetgeving in binnen grote projecten. U werkt samen met andere technisch adviseurs, kostendeskundigen, juristen, omgevingsmanagers en contractspecialisten. U draagt bij aan de planning, voorbereiding en uitvoering van grote projecten, waarbij u onder andere gebruikmaakt van system engineering en systeemgerichte contractbeheersing. U levert een bijdrage aan de gevraagde productie binnen de gestelde kaders, tijd en budget. U zorgt voor oplossingen die passen binnen de wet- en regelgeving en de scope van projecten. U begeleidt de uitvoering van specialistische adviezen door kennisinstituten en ingenieursbureaus en begeleidt deze. U verzorgt de risicobeheersing op het gebied van stikstof: toetsing, vergunning en compensatie. U bent goed op de hoogte van recente ontwikkelingen in beleid. U doorgrondt bestuurlijke en maatschappelijke belangen. U zorgt ervoor dat uw kennis van de wetgeving rond stikstof, de Wet natuurbescherming en Natuur Netwerk Nederland up-to-date is. Eisen  U beschikt over een afgeronde wo-opleiding op ecologisch of milieuwetenschappelijk gebied. U hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met processen en projecten op het gebied van aanleg en onderhoud, beheer en onderhoud, vervangingen en renovatie en bij voorkeur van infrastructuur. U hebt een aanvullende opleiding tot adviseur afgerond of ervaring opgedaan op het gebied van projectadvisering. U hebt ervaring opgedaan met system engineering en systeemgerichte contractbeheersing. U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend (RADIO-V). Wensen  U hebt ervaring opgedaan met het naar begrijpelijke taal vertalen van complexe inhoudelijke materie voor niet-specialisten. U hebt ervaring opgedaan met het opstellen van passende voorstellen op basis van vragen die spelen bij  projectmanagers. U beschikt over een relevant netwerk, zowel binnen publieke als private partijen op het gebied van ecologie, eco-engineering en natuurwetgeving. U hebt kennis van ontwikkelingen in beleid en recente wet- en regelgeving op het gebied van milieu en natuurbescherming. U hebt ervaring opgedaan bij Rijkswaterstaat.
  1 broker | 32 uur
 • Contentbeheerder (32 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het uitvragen en begeleiden van een technische bouwer van het platform. U draagt zorg voor het beheren en onderhouden van het contentmanagementsysteem (WordPress). U verzorgt het opmaken en plaatsen van artikelen, foto’s en video’s op het platform. U draagt nieuwe functionaliteiten aan en voert verbeteringen door. U draagt bij aan community building, in samenhang met social media en andere kanalen. U monitort en actualiseert het platform. Eisen  U beschikt over een afgeronde communicatieopleiding op minimaal hbo-niveau. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het begeleiden van websites bij de overheid. U hebt kennis van en ervaring met WordPress. Wensen  U hebt kennis van SEO, usability onderzoek, webstatistieken en hacking tests. U hebt ervaring opgedaan met het bouwen / programmeren in WordPress.
  1 broker | 32 uur
 • Projectmanager groenprojecten (20 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U geeft leiding aan gemeentelijke projecten en programma’s. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een project- of programmavoorstel / -plan. U rapporteert aan de belangrijkste stakeholders over de voortgang van het project of programma. U verzorgt inhoudelijke en procesmatige documenten en begeleidt het besluitvormingsproces. U draagt zorg voor de project- / programmabeheersing, waaronder het opstellen en bewaken van planning, budget en directieramingen. U ondersteunt een senior projectmanager bij complexere vraagstukken en draagt daarbij zorg voor deelprojecten. U onderhandelt over en beoordeelt kostenramingen, aanbiedingen en meer- en minderwerkopgaven. U levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling binnen het werkveld van de afdeling en adviseert over de inhoud van een project / programma. U coördineert en integreert deelbijdragen per discipline en stemt deze af op de doelstellingen van het project of programma. U vertegenwoordigt de gemeente bij onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen. U bent in samenwerking met derden verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van de communicatie- en inspraakstrategie / het communicatieplan. Eisen  U beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in een voor groenprojecten relevante richting, zoals Cultuurtechniek. U hebt recente ervaring opgedaan met de projectleiding van grootschalige groenprojecten met een projectwaarde van minimaal 1 miljoen euro. U hebt als projectmanager groen recente ervaring opgedaan binnen een 150.000+-gemeente. U hebt als projectmanager recente ervaring opgedaan met invasieve exoten. U bent op dinsdag 5 november beschikbaar voor een telefonisch verificatiegesprek. Wensen  U hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als projectmanager van groenprojecten. U hebt ervaring opgedaan met de projectmatige bestrijding van de Japanse Duizendknoop.
  1 broker | 20 uur
 • Senior omgevingsmanager dijkversterkingsprojecten (28 uur)

  2 weken geleden

  Onbekend - Gelderland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het aansturen en functioneren van het omgevingsteam van beide dijkversterkingsprojecten. U werkt nauw samen met collega’s binnen het omgevings- en IPM-team en interne en externe partijen. U organiseert en geeft coachend leiding aan het omgevingsteam van het project SAFE. U verzamelt de eisen en wensen bij omgevingspartijen en brengt deze in bij het projectteam. U verzamelt tijdig de benodigde informatie voor de strategie, voortgang, realisatie en organisatie van het project ten behoeve van het realiseren van de opdracht. U legt en onderhoudt contacten op ambtelijk niveau met relevante personen en organisaties. U draagt binnen het vakgebied risico’s aan, actualiseert en beheerst deze binnen het vakgebied en voert beheersmaatregelen uit. U organiseert omgevingsgerelateerde overleggen buiten het project. U levert omgevingsgerelateerde informatie aan als bijdrage aan de contractbeoordeling bij aanbiedingen en contractbeheersing. U levert het omgevingstechnische deel aan van de kostenraming. U vertaalt de technische projectinformatie naar begrijpelijke informatie voor stakeholders en bestuurders. U stelt vanuit het omgevingsspoor het plan van eisen op ten behoeve van de ingenieursdienst conform de gehanteerde system engineering-systematiek en het plan van aanpak van de planuitwerkingsfase. U beheerst de raakvlakken tussen de andere IPM-rollen. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau, verkregen door het afronden van een opleiding in de richting van civiele techniek, technische bestuurskunde of watermanagement, aangevuld met verdiepende opleidingen op het gebied van omgevingsmanagement (geen basiscursus). U hebt minimaal 8 jaar werkervaring als senior omgevingsmanager in de verkennings-, planuitwerkings- en realisatiefase van dijkversterkingsprojecten binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma of programma Ruimte voor de Rivier. U hebt aantoonbare ervaring met procedures op het gebied van ruimtelijke ordening. U hebt aantoonbare ervaring met vergunningstrajecten. U hebt affiniteit met omgevingsmanagement in relatie tot waterkeringen.
  1 broker | 28 uur
 • Junior recruiter / consultant (40 uur)

  2 weken geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Je neemt met een senior consultant de dag door. Afhankelijk van de prioriteiten die dag behoren de volgende taken tot je werkzaamheden: Je beoordeelt binnengekomen aanvragen van opdrachtgevers. Je werkt het wervingsprofiel uit en alles wat hierbij hoort om de juiste kandidaat te werven. Je zoekt naar kandidaten die passen bij de betreffende opdracht. Je zoekt dagelijks naar geschikte kandidaten voor toekomstige opdrachten. Je belt met kandidaten om hun interesses en beschikbaarheid af te stemmen. Je adviseert de kandidaten om de juiste kennis en ervaring te benoemen in hun cv. Je bereidt kandidaten voor op het sollicitatiegesprek. Je bent aanwezig bij sollicitatiegesprekken en leert deze zelfstandig te voeren. Je gaat met kandidaten in gesprek over salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden. Je presenteert geschikte kandidaten bij je opdrachtgever. Je volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en deelt deze ervaringen en analyses met je collega’s en opdrachtgevers. Je bent na je inwerkperiode verantwoordelijk voor het begeleiden van externe medewerkers. Eisen  Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan in een commerciële functie. Je hebt minimaal 6 maanden ervaring opgedaan binnen de arbeidsbemiddeling. Je hebt bij voorkeur ervaring met het zoeken van kandidaten middels jobboards en LinkedIn. Je bent resultaatgericht, analytisch en besluitvaardig. Je bent representatief, assertief en communicatief sterk. Je bent flexibel en beschikt niet over een 9-tot-5-mentaliteit. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent in het bezit van een rijbewijs. Wat bieden wij  Een leuke en informele werkomgeving. Een goed en marktconform salaris. Een inwerktraject en deelname aan ons interne ontwikkelingsprogramma. Directe begeleiding door een senior consultant. Groei naar een zelfstandige medior en daarna senior rol, met bijbehorende (financiële) ontwikkeling en een bonusregeling.
  1 broker | 40 uur
 • Recruiter / Consultant (medior / senior) (40 uur)

  2 weken geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Wat je gaat doen en wat we van je vragen, lees je hieronder. Taken Je herkent talent en ervaring op basis van cv’s. Je adviseert de kandidaten om de juiste kennis en ervaring te benoemen in hun cv. Je stemt uitvragen af met opdrachtgevers. Je benadert kandidaten en onderhoudt telefonisch contact. Je realiseert een passende match tussen alle partijen. Je onderhoudt contact met de opdrachtgevers en medewerkers in je portefeuille. Je begeleidt jouw medewerkers en ondersteunt ze bij hun projecten en ontwikkeling. Je beoordeelt binnengekomen aanvragen en pakt deze (in overleg met het team) op. Als senior consultant begeleid je junioren hierin en laat hen zoekopdrachten voor jou uitvoeren. Je voert zelfstandig sollicitatiegesprekken. Je verricht zoekacties voor de werving van kandidaten, zowel met behulp van onze eigen database als met de beschikbare searchengines van jobboards en LinkedIn. Je gaat met kandidaten in gesprek over de arbeidsvoorwaarden en loon- en tariefafspraken. Je analyseert de arbeidsmarkt en signaleert kansen en bedreigingen. Je draagt als senior consultant bij aan de vorming en opleiding van junioren. Eisen Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding. Je hebt als consultant (of in een vergelijkbare rol) werkervaring opgedaan in de arbeidsbemiddeling (medior consultant minimaal 3 jaar, senior consultant minimaal 5 jaar). Je bent resultaatgericht, analytisch en besluitvaardig. Je bent representatief, assertief en communicatief sterk. Je hebt interesse in de voor ons relevante vakgebieden. Je bent flexibel en beschikt niet over een 9-tot-5-mentaliteit. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent in het bezit van een rijbewijs. Wat bieden wij Een leuke en informele werkomgeving. Een inwerktraject (afgestemd op je ervaring). Een goed en marktconform salaris. Een uitstekende bonusregeling. Een leaseauto of een regeling voor het gebruik van je eigen auto.
  1 broker | 40 uur
 • Change consultant / Intrapreneur (32-40 uur)

  3 weken geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitbouwen van nieuwe en langdurige klantrelaties en partnerships. U draagt zorg voor het creëren en uitvoeren van nieuwe en bestaande opdrachten. U verzorgt het creëren of faciliteren van blijvende veranderingen binnen organisaties. U werkt met Management Drives en eventuele andere instrumenten. U bouwt aan innovatie en transitie binnen bedrijven. U adviseert, traint en coacht teams en individuen. U werkt intensief samen met collega’s. Eisen  U hebt minimaal 8 jaar werkervaring opgedaan met het adviseren, coachen of trainen van professionals en teams aan de hand van Management Drives en/of andere instrumenten. U hebt werkervaring opgedaan met het ondersteunen en leiden van veranderingen en transities. U hebt oog voor de dynamiek tussen doelen, mensen, rollen en processen binnen organisaties. Wensen  U bent Management Drives-gecertificeerd. U beschikt over een netwerk van professionals die kunnen helpen bij de realisatie van opdrachten. U beschikt over een gezonde dosis humor en een pragmatische houding. U houdt van samenwerken en zelfstandigheid.
  1 broker | 32-40 uur
 • Recruitment consultant (36-40 uur)

  1 maand geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van het gehele recruitmentproces en maakt hierbij gebruik van meerdere kanalen, zoals databases, innovatieve media en uw eigen netwerk. U ondersteunt bij de corporate recruitment en de coördinatie daarvan. U onderscheidt zich in het recruitment met verschillende testmethodieken voor kandidaten, zoals Management Drives en DISC. U bent de sparringpartner voor het managementteam. Eisen U hebt minimaal 4 jaar ervaring opgedaan binnen de arbeidsbemiddeling. U werkt resultaatgericht en het halen van targets en het leveren van kwaliteit motiveren u. U bent in staat om de behoefte te achterhalen of te creëren bij opdrachtgevers.
  1 broker | 36-40 uur