Overheid opdrachten | 35 opdrachten
 • Projectmanager planstudie (20 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Arnhem

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de planologische inbedding en een politiek-juridisch verantwoord Tracébesluit. U begeleidt het projectteam. U draagt zorg voor een technisch uitvoerbaar en maatschappelijk, politiek en juridisch verantwoord planologisch besluit door kwaliteitsborging van de onderzoeken en het toetsproces. U draagt zorg voor het vaststellen van het ontwerp en bent medeverantwoordelijk voor de communicatie. U fungeert als het aanspreekpunt voor belanghebbenden tijdens informatieavonden. U spreekt de teamleden aan op hun individuele verantwoordelijkheden en houdt overzicht op het eindresultaat. U brengt de projectkansen en -risico’s in beeld en legt verbanden tussen interne en externe ontwikkelingen. U neemt maatregelen bij grote risico’s en onverwachte ontwikkelingen indien nodig. U draagt zorg voor een goede afstemming met alle betrokkenen met gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen. U betrekt de omgeving bij de werkzaamheden. U draagt ervoor zorg dat de betrokken marktpartijen hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. U bewaakt de juiste verhoudingen tussen de overheid en markt. U signaleert en initieert mogelijkheden ter verbetering van de processen en producten. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek of Bestuurskunde of vergelijkbaar. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving en kennis van projectmanagement opgedaan binnen een complexe organisatie. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig werken en diverse aspecten van het adviesproces (zoals de probleemstelling, onderzoek, adviseren, presenteren, evalueren en schriftelijk en mondeling rapporteren). U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het leidinggeven aan een team. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt kennis van de wet- en regelgeving, zoals de Tracéwet, verkeers- en vervoersbeleid en inhoudelijke kennis van milieueffectrapportages of bent bereid deze kennis op te doen door middel van cursussen.
  1 broker | 20 uur
 • VERGUNNINGENVERLENER OMGEVINGSVERGUNNINGEN (SENIOR)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amstelveen

  1-08-2018 Einddatum: 01-08-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-36 Sluitingsdatum: 19-07-2018 om 17:00 uur De afdeling Stedelijke ontwikkeling heeft plaats voor een Vergunningverlener Omgevingsvergunningen. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de vergunningverlener: je bent verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergunningenprocessen; je initieert procesoptimalisatie; je biedt juridische ondersteuning en coacht trajectbegeleiders; je coördineert en behandelt (complexe) aanvragen; je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het gebied van de vergunningen; je initieert en implementeert vernieuwingen op het gebied van de dienstverlening en nieuwe wetgeving; je vertegenwoordigt de gemeente bij bezwaar- en beroepszaken; je adviseert het bestuur over vergunning vraagstukken en het uitvoerend beleid. Vanwege toestroom van vergunningaanvragen en de implementatie van een nieuw ict-programma (die zorgen voor aanpassingen in de werkprocessen) zijn wij op zoek naar tijdelijke ondersteuning in de reguliere werkzaamheden op de afdeling.
  1 broker | 24-36 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 01-08-2019 | deadline: 19-07-2018
 • TOEZICHTHOUDER ENERGIE

  3 dagen geleden

  Onbekend - 's-Hertogenbosch

  1-08-2018 Einddatum: 31-08-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 8 Sluitingsdatum: 19-07-2018 om 17:00 uur Je coördineert de werkzaamheden die verband houden met het toezicht op de naleving van energiebesparingsverplichtingen en zo nodig houd je toezicht op de naleving van energiebesparingsmaatregelen bij diverse typen bedrijven in het gehele werkgebied van de organisatie. Je selecteert zelf voor energie relevante inrichtingen, controleert in hoeverre deze voldoen aan de gestelde verplichtingen en maakt in redelijkheid afspraken over het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak. De afspraken leg je zorgvuldig vast en archiveer je samen met andere stukken in ons registratiesysteem. Je adviseert en sanctioneert proportioneel waar dat nodig is. Je neemt deel aan projectteams, rapporteert over de voortgang en draagt voortdurend bij aan verbetering van procedures en de aanpak van ons energietoezicht. Energiewetgeving is sterk in ontwikkeling, kent een grote dynamiek en vraagt om een flexibele instelling.
  1 broker | 8 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 31-08-2018 | deadline: 19-07-2018
 • STEDENBOUWKUNDIGE VOORBEREIDINGSFASE

  4 dagen geleden

  Onbekend - Hoofddorp

  18 Einddatum: 28-2-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 24-7-2018 om 17:00 uur Je bent mede verantwoordelijk voor de voorbereidingsfase van werken in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend ) vast projectteam “Wonen, Ontwikkelen en Werken”. Als stedenbouwkundige houd je je bezig met de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude op verschillende schaalniveaus. Je bent in staat dwarsverbanden te leggen tussen diverse ruimtelijk strategisch vraagstukken in het fysiek domein. Je bent betrokken bij één of meer, soms grote en soms kleinere projecten. Zoveel mogelijk in co-creatie met collega’s, inwoners, partners, organisatieonderdelen en overige stakeholders. Je kunt de ruimtelijke uitgangspunten vertalen naar concrete inrichtingen, woningbouwplannen en bedrijventerreinen. Voor je werk kun je beschikken over moderne technische hulpmiddelen en je kunt altijd gebruik maken van de kennis van je collega’s. Wil jij je inzetten om onze mooie gemeente Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude nog mooier te maken? Deeltaken en korte uitwerking stedenbouwkundige uitgangspunten formuleren; plannen van externen stedenbouwkundigen begeleiden, beoordelen en afstemmen; planlocaties en ontwerpen onderzoeken om een advies uit te brengen aan diverse kwaliteitsteams; coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen; deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 3-9-2018 | einddatum: 28-2-2019 | deadline: 24-7-2018
 • Omgevingsmanager watergebiedsplannen (24-36 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Leiden

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het omgevingsmanagement binnen een deelgebied / polder. U verzamelt eisen en wensen bij omgevingspartijen en brengt deze in bij het projectteam. U draagt zorg voor de communicatie met de omgeving in relatie tot het project. U draagt binnen uw vakgebied risico’s aan, actualiseert en beheerst deze en voert beheersmaatregelen uit. U verzamelt tijdig benodigde informatie ten behoeve van de strategie, voortgang, realisatie en organisatie van het project. U vertaalt technische projectinformatie naar begrijpelijke informatie voor de stakeholders en bestuurders. U fungeert als het aanspreekpunt voor de projectmanager en de IPM-kernrolhouder. U fungeert als de spil tussen de projectorganisatie, stakeholders en diverse afdelingen van het waterschap. U voert de regie over de conditionering, waaronder de planologie, kabels en leidingen, vergunningen, (bestuurs)overeenkomsten, inpassing / vormgeving, vastgoed, milieu, schadebehandeling, archeologie en explosieven. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt ervaring met watergebiedsplannen, gebiedsprocessen en/of andere waterschapsprojecten met een sterk omgevingscomponent. U hebt ervaring met het schrijven van bestuurlijke voorstellen. U hebt ervaring met het aansturen van projectmedewerkers in de planvormingsfase en de fase waarin de maatregelen verder worden uitgewerkt en de publiek-private toestemmingen worden geregeld. U hebt kennis van en bij voorkeur ervaring met stakeholdersmanagement, issuemanagement en conditionering. U hebt kennis van het IPM-model en de IPM-rollen. U spreekt de taal van zowel particuliere (huis)eigenaren, agrariërs, belangenvertegenwoordigers en andere overheden. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24-36 uur
 • GIS/GEO-SPECIALIST

  4 dagen geleden

  Onbekend - Houten

  7-2018 Einddatum: 23-01-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 30 Sluitingsdatum: 18-07-2018 om 09:00 uur Als Geo-/GIS-specialist hou jij je bezig met geografische informatiesystemen. Daarbij analyseer, verrijk en presenteer je meervoudige, specialistische administratieve en geografische gegevens. Deze gegevens ontsluit je via de gemeentelijke GIS-Viewer ten behoeve van de interne werkprocessen en binnen het stelsel van basisregistraties en op de gemeentelijke website als informatie voor de burgers en het bedrijfsleven. Daarnaast adviseer je de afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie over de gebruiksmogelijkheden van ruimtelijke informatie zodat GIS maximaal rendeert. Je ontwikkelt op eigen initiatief of op verzoek vernieuwende toepassingen met GIS en ruimtelijke informatie. Voor GIS maken we gebruik van de applicatie Neuron GIS en Qgis. De GIS-Viewer (Houten Maps) is gebaseerd op Stroomlijn van Vicrea. Het gegevensmagazijn is ook van Vicrea en maakt gebruik van Oracle. Voor de BAG en WKPB maken we gebruik van Neuron Stelselregistratie en voor de BGT van GISkit BGT. Als CAD-pakket is MicroStation in gebruik. Voor de publicatie van de data op onze website maken we gebruik van een externe webserver, die benaderbaar is vanaf de werkplek.
  1 broker | 30 uur | startdatum: 23-07-2018 | einddatum: 23-01-2019 | deadline: 18-07-2018
 • ADVISEUR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (SENIOR)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amstelveen

  1-08-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 19-07-2018 om 06:00 uur De belangrijkste taken zijn: Het opstellen van de toelichting en regels van bestemmingsplannen, het behandelen van inspraakreacties en zienswijzen, het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte en het verzorgen van de procedure om te komen tot vaststelling van de plannen. Het voeren van overleg met en het adviseren van projectmanagers en andere medewerkers, wethouder, belanghebbenden en externe instanties. Het inbrengen van juridische en ruimtelijke ordeningskennis en het geven van deskundige adviezen in relatie tot wetgeving en het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Het adviseren en integraal behandelen van verzoeken van particulieren over ruimtelijke en functionele mogelijkheden die niet passen in vastgesteld beleid (c.q. bestemmingsplannen). Het procesmatig begeleiden van de totstandkoming van bouwplannen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 19-07-2018
 • BELEIDSADVISEUR ARBEIDSMARKTBELEID

  4 dagen geleden

  Onbekend - Horst aan de Maas

  3-09-2018 Einddatum: 03-01-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 19-07-2018 om 11:00 uur De functie beleidsadviseur arbeidsmarktbeleid maakt onderdeel uit van het cluster Inwoners/team Samenleving. De beleidsadviseur is accountmanager NLW voor de organisatie. Je werkt nauw samen met de consulenten Werk & Inkomen en medewerkers werkgeversdienstverlening. Je bent namens organisatie aanspreekpunt binnen de regio voor arbeidsmarktbeleid en NLW. Jouw taken Je neemt deel aan de regionale overleggen voor arbeidsmarktbeleid. Je neemt deel aan de ambtelijke werkgroep NLW en adviseert specifiek het management en uitvoering Horst aan de Maas. Je schakelt tussen beleidsmatige vraagstukken en de implicaties voor de uitvoering. Je ondersteunt daarmee consulenten werk en inkomen en werkgeversdienstverlening door analyses van de resultaten van beleid. Je volgt de beleids- en politieke ontwikkelingen op het terrein van participatie, arbeidsmarktbeleid. Analyseert en adviseert hierover en je vormt een schakel tussen uitvoering en bestuur. Je werkt nauw samen met lokale collega’s consulenten werk en inkomen en werkgeversdienstverlening en de collega’s in de regio en zorgt voor afstemming. Je bent in staat om in – en externe partijen te binden en kunt afspraken maken bij complexe beleidsvoornemens op het brede terrein van participatie.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 03-09-2018 | einddatum: 03-01-2019 | deadline: 19-07-2018
 • PROJECTLEIDER CIVIELE TECHNIEK (MEDIOR)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zundert

  -07-2018 Einddatum: 01-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 19-07-2018 om 13:00 uur Als medior projectleider werk je aan uiteenlopende projecten tegelijk. Het gaat daarbij in belangrijke mate over projecten gericht op wegen en riolering en in mindere mate projecten gericht op sport en groen. Concreet betekent dit: Je verzorgt de projectvoorbereiding van multidisciplinaire werkzaamheden voortkomend uit beheer; Je geeft leiding aan projecten en stuurt projectmedewerkers aan; Je adviseert over aanbesteding, voert directie en bent aanspreekpunt voor de toezichthouder; Je bewaakt, rapporteert en verantwoordt aan de intern opdrachtgever. Gedegen kennis van wegen is een vereiste Ervaring op het gebied van integrale projecten in de Openbare Ruimte is vereist Je communiceert makkelijk met inwoners, bestuurders en vertegenwoordigers van andere organisaties en bent in staat draagvlak te verstevigen Je hebt aantoonbare, ruime ervaring en vaardigheden in het leiden van ruimtelijke projecten en gebiedsprocessen
  1 broker | 24 uur | startdatum: 30-07-2018 | einddatum: 01-11-2018 | deadline: 19-07-2018
 • VERGUNNINGENVERLENER OMGEVINGSVERGUNNINGEN

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amstelveen

  18 Einddatum: 1-8-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 19-7-2018 om 17:00 uur De afdeling Stedelijke ontwikkeling heeft plaats voor een Vergunningverlener Omgevingsvergunningen.Vanwege toestroom van vergunningaanvragen en de implementatie van een nieuw ict-programma (die zorgen voor aanpassingen in de werkprocessen) zijn wij op zoek naar tijdelijke ondersteuning in de reguliere werkzaamheden op de afdeling. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de vergunningverlener: je bent verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergunningenprocessen; je initieert procesoptimalisatie; je coördineert en behandelt (ter zijner tijd complexe) aanvragen; je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het gebied van de vergunningen; je initieert en implementeert vernieuwingen op het gebied van de dienstverlening en nieuwe wetgeving; je vertegenwoordigt de gemeente bij bezwaar- en beroepszaken; je adviseert het bestuur over vergunning vraagstukken en het uitvoerend beleid.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-8-2018 | einddatum: 1-8-2019 | deadline: 19-7-2018
 • Transitiemanager (32 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de reorganisatie. U ondersteunt de directie bij praktische zaken, waaronder het maken van afspraken met IV-ondersteuning over de overgang van 9 organisatieonderdelen naar 1 organisatieonderdeel. U voert strategische werkzaamheden uit, waaronder het sturen op communicatiestrategieën met betrekking tot de reorganisatie en het aanjagen van de samenwerking met andere organisatieonderdelen van de gemeente. U behoudt het overzicht op de reorganisatie en levert ondersteuning waar nodig.  Eisen U beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met interim-management binnen een gemeentelijke organisatie. U hebt werkervaring opgedaan binnen de directie Stadswerken. U hebt aantoonbare ervaring met verandermanagement en het boeken van resultaten op de korte termijn. U hebt kennis van de gemeente Amsterdam. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt ervaring met het coachen van leidinggevenden. U hebt ervaring met het sturen op het samenvoegen van organisatieonderdelen binnen een G4-gemeente.
  1 broker | 32 uur
 • VEILIGHEIDSKUNDIGE (MIDDELBAAR)

  5 dagen geleden

  Onbekend - IJmuiden

  1-08-2018 Einddatum: 30-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 37 Sluitingsdatum: 19-07-2018 om 17:00 uur Signaleren van procesveranderingen die invloed hebben op de veiligheid Rapporteren over gebeurtenissen en ongevallen/ incidenten en administratie hierover bijhouden Informeren medewerkers over veranderingen en stimuleren dat procedures en regels opgevolgd worden Signaleren van tekortkomingen en adviseren in oplossingen Inspecteren of veiligheidsregels nageleefd worden en achterhaalt de oorzaken van afwijkingen Periodiek beoordelen of werkvoorschriften, werkmethodes en werkomgeving voldoen aan de gestelde veiligheidsrichtlijnen Medewerkers bewust maken van veilig gedrag en veiligheidsrisico’s en motiveren van veilig werken Zorgdragen voor uitwerking en invoering van preventieve maatregelen en voorzieningen Uitvoeren van veiligheidsaudits op de bouwplaats en rapporteren hierover
  1 broker | 37 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 30-11-2018 | deadline: 19-07-2018
 • ONTWERPER OPENBARE RUIMTE (STARTER)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Alphen aan den Rijn

  1-08-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 19-07-2018 om 18:00 uur Voor het team Ontwerp en Advies zijn wij op zoek naar een beginnend Ontwerper Openbare Ruimte. Als Ontwerper ben jij verantwoordelijk voor het ontwerpen van de inrichting van de openbare ruimte. Met aandacht voor de verschillende belangen en functies maak jij schets- en voorontwerpen, daarna volgt veelal uitbesteding van de verdere engineering en het maken van een uitvoeringsontwerp. Je beweegt je op het snijvlak van ontwerp, techniek en beheer. Samen met de ontwerpleider sta jij garant voor een goede vertaling van jouw ontwerp in het uitvoeringsontwerp. Je vertaalt ontwerpen in aansprekende visuele presentaties. Deelname aan bewonersavonden om met bewoners en projectteam samen te ontwerpen kan onderdeel zijn van de opdracht.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 19-07-2018
 • Transitiemanager wegverkeersmanagement (14 of 22 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Helmond

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U begeleidt transities op het gebied van wegverkeersmanagement die impact hebben op de techniek, het gebruik, het operationele proces en/of de organisatie. U categoriseert de projecten binnen de regio en werkt de benodigde capaciteit uit die de afdeling beschikbaar moet stellen ten behoeve van de implementatie van het project. U levert advies over en begeleidt de wijze waarop de projecten worden uitgevoerd. U bent werkzaam binnen de geldende (inter)nationale kaders en afspraken en blijft op de hoogte hiervan. U levert inbreng met betrekking tot de landelijke samenwerking en het resultaat. U draagt bij aan de verbetering van relevante (operationele) werkprocessen door uw cirkel van invloed te vergroten en sturings- en besluitvormingslijnen te benutten. U werkt volgens de PDCA-cyclus en draagt zorg voor het ontwikkelen, delen en borgen van uw vakkennis binnen de organisatie. U fungeert als het eerste aanspreekpunt voor alle projectorganisaties die wijzigingen uitvoeren op objecten binnen het betreffende beheergebied (en waar afgesproken ook daarbuiten). U fungeert als de verbindende schakel tussen de interne en externe partijen. U stemt af met de projectorganisatie over de afronding en ingebruikname van een project en hoe restpunten afgehandeld gaan worden. U organiseert de inhoudelijke inbreng en expertise van de afdeling gedurende het project. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met advisering waarbij organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke kennis in samenhang is toegepast. U hebt minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van transities op het gebied van wegverkeersmanagement die impact hebben op de techniek, het gebruik, het operationele proces en/of de organisatie. U hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren over en het tot stand brengen van advies(deel)producten en -diensten. U hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring opgedaan met producten, processen en de industriële automatisering van verkeerscentrales. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt kennis van het areaal, de objecten, de werkprocessen van organisaties gericht op verkeersmanagement en relevante kennisvelden (bij voorkeur vanuit Rijkswaterstaat). U hebt aantoonbare ervaring opgedaan binnen een verkeerscentrale, bij voorkeur van Rijkswaterstaat.
  1 broker | 14 of 22 uur
 • Omgevingsmanager (18 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt de projectleider en bent medeverantwoordelijk voor het verzorgen van het stakeholdermanagement en de communicatie met de omgeving gedurende de looptijd van het project. U stelt een stakeholderanalyse op. U organiseert inspraak voor de omgeving en onderhoudt contact met bewoners, bedrijven en aannemers. U organiseert informatie- of participatiebijeenkomsten en staat de media te woord. U bent verantwoordelijk voor het verkeersmanagement, waaronder door het organiseren BLVC-plannen, de uitvoering en de schouw. U draagt zorg voor de conditionering binnen de projecten, waaronder door het regelen van een bestemmingsplan, kabels en leidingen en tijdige vergunningen. Eisen U beschikt minimaal over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, verkregen door een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van techniek en relevante werkervaring in de civiele techniek. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 4 jaar ervaring opgedaan als omgevingsmanager binnen een project van een overheidsorganisatie dat zich bevindt in een complexe stedelijke omgeving, gekenmerkt door een groot aantal stakeholders in de GWW-sector en alerte en actieve bewoners. U beschikt aantoonbaar over bestuurlijke sensitiviteit. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 4 jaar ervaring opgedaan met projecten in de openbare ruimte en een complexe binnenstedelijke omgeving binnen een gemeente met meer dan 150.000 inwoners. U hebt ervaring opgedaan binnen minimaal 2 projecten met een hoge mate van bewonersparticipatie tijdens de planvormingsfase. U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als omgevingsmanager binnen het IPM-model met de conditionering van projecten (waaronder het verkrijgen van vergunningen) aan de overheidszijde. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het zelfstandig schrijven van bestuurlijke besluitvormingsstukken en het verkrijgen van vergunningen.
  1 broker | 36 uur