Legal opdrachten | 17 opdrachten
 • JURIST BEZWAAR SOCIAAL DOMEIN

  2 dagen geleden

  Gemeente in Noord-Brabant - Noord-Brabant

  Voor een grote gemeente in Noord-Brabant zoeken we per juni meerdere ervaren juristen Bezwaar Sociaal Domein / WMO. Het gaat om een opdracht voor ongeveer 7 maanden.    
  1 broker
 • BEDRIJFSJURIST

  2 dagen geleden

  Gemeente - Noord Holland

  Voor een start-up binnen Rijksoverheid zijn wij op zoek naar een corperate bedrijfsjurist. In het kader van de oprichting van opdrachtgever als impact investeringsfonds, deelname aan projecten in het kader van het opzetten van de interne organisatie en/of advisering en voorbereiding toekomstige transacties en investeringsstructuren (o.a. equity, financieringen en garanties). Je bent breed inzetbaar in deze start-up omgeving en deinst niet terug voor verschillende onderwerpen en wisselende prioriteiten. Werkzaamheden o.a.: • Beoordeling contracten t.a.v. transacties en financieringen • Uitwerking interne governance RvB, aandeelhouder, RvC, reglementen • Uitwerking interne investeringsprocedures, staatssteun checks, procuratieregeling • Opzetten model contracten en Legal work flow • Advisering overdracht, deelnemen in/opzetten van fondsenstructuren • Algemeen juridische advisering t.a.v. engagements, verzekeringen, algemene voorwaarden dienstverlening.
  1 broker
 • JURIST CONSUMENTENRECHT

  2 dagen geleden

  Opdrachtgever van YACHT Legal   - Rotterdam

  Om de continuïteit van de dienstverlening van de afdeling Legal van onze opdrachtgever te borgen, zoeken we een interim jurist die direct inzetbaar is. Als bedrijfsjurist adviseer je andere afdelingen met name op het gebied van consumentenrecht, WFT, Zelfregulering en Litigation.
  1 broker
 • Contractmanager (36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Arnhem

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als expert op het gebied van inkoop en contracten. U bent verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces of van middelgrote integrale contracten in de exploitatie-, beheer- en onderhoudsfase. U draagt zorg voor de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering. U stemt af met de opdrachtgever en leveranciers om tot overeenstemming te komen over de inhoud van het contract. U signaleert knelpunten en stemt hierover af met de betrokken stakeholders (vooral marktpartijen). U spreekt leveranciers aan op het (niet) nakomen van de contractafspraken. U laat systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen uitvoeren en zorgt ervoor dat er besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonussen. U analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem en adviseert hierover naar betrokkenen voordat een contract wordt afgesloten. U ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de omgeving en de opdrachtgever. U zorgt voor de beheersing van de uitvoeringswerkzaamheden door te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s. U treedt op als coach richting collega’s en als inhoudelijke vraagbaak. U stuurt collega’s aan en zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. U stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen binnen en buiten de organisatie. U zorgt ervoor dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en verbeteringen worden aangestuurd. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA of bent bereid dit te behalen voordat de werkzaamheden beginnen. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van natte waterbouw in combinatie met meerdere contractvormen in de uitvoeringsfase. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met ISO 9001 en systeemgerichte contractbeheersing. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het IPM-model of een vergelijkbaar model. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met inkoop- of contractmanagement in de realisatiefase. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als contractmanager en/of projectleider aan de opdrachtgeverszijde. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met baggeren en/of minimaal 2 jaar ervaring met het suppleren van materialen in rivieren. Wensen U hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering en relevante contractmodellen (D&C, prestatiecontracten, ingenieursdiensten en de aanbestedingswetgeving). U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan teams met een omvang van minimaal 5 personen. U hebt kennis van en ervaring met de systemen SAP, projectendatabase en integrale projectbeheersingstool.
  1 broker | 36 uur
 • JURIDISCH ADVISEUR BEZWAAR (WABO)

  3 dagen geleden

  Gemeente - Flevoland

  Bij de afdeling Juridische Zaken is het secretariaat van de (externe) bezwaarschriftencommissie ondergebracht. Deze commissie behandelt alle inkomende bezwaarschriften van de gemeente Almere, met uitzondering van Belastingen, Sociale Zaken en HRM.  Als juridisch adviseur ga je o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren: •    Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de bezwarencommissie •    Plannen en organiseren van hoorzittingen en het notuleren hiervan •    Het vormen van een juridisch oordeel over de inhoud van bezwaarschriften •    Opstellen van concept-commissieadviezen •    Zelfstandig ambtelijk horen en opstellen concept-beslissingen op bezwaar •    Gespreksleider (mediation)gesprekken De nadruk van deze functie komt steeds meer te liggen op mediationvaardigheden. Bij binnenkomst van een bezwaarschrift wordt snel en persoonlijk (telefonisch) contact opgenomen met de betrokken burger. Je bent gespreksleider bij (mediation)gesprekken met de indiener van een bezwaarschrift en gaat bij de vakafdeling na welke andere oplossingen er voor bezwaarde zijn zonder verdere (formele) bezwaarschriftenprocedure. Inhoudelijk zal de focus voornamelijk liggen op bezwaarschriften tegen besluiten van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving.
  1 broker
 • Assistent contractmanager (24 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van aanbestedingsdossiers. U verzorgt de procesondersteuning bij de review van aanbestedingsdossiers. U stelt verslagen, notities, memo’s en presentaties op voor besluitvorming op directieniveau. U bent verantwoordelijk voor het uitvragen en inrichten van een datamanagementsysteem. U speelt een verbindende rol tussen contract / inkoop en techniek. U functioneert als secretaris gedurende de aanbestedingsprocedures. U draagt zorg voor de risicogestuurde contractbeheersingsprocessen. U verzorgt de formele correspondentie met de opdrachtnemer. U bent verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het wijzigingenproces met de opdrachtnemer, gericht op een ongestoord uitvoeringsproces. U rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden binnen het verantwoordelijkheidsgebied. U voert overleggen met de opdrachtnemer over wijzigingen in het contract. U stemt de interpretatie en opvolging van eisen en het opzetten van processen rondom contractmanagement af met adviseurs / teamleden en de opdrachtnemer. U bent verantwoordelijk voor het contractwijzigingenregister. U voert periodiek SCB- of documenttoetsen uit op het gebied van contractmanagement. U neemt deel aan diverse interne en externe overlegvormen. U vervangt de contractmanager bij afwezigheid. Eisen  U beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met grote infrastructurele projecten. U hebt ervaring opgedaan met de bestuurlijke politieke aspecten van infrastructurele projecten. U hebt ervaring opgedaan met wijzigingsprocessen met de opdrachtnemer. U hebt ervaring opgedaan met system engineering en de RAMS-methodiek. U hebt ervaring opgedaan met contractmanagement in de publieke sector. U hebt inhoudelijke kennis van UAV-gc. Wensen  U hebt ervaring opgedaan als assistent contractmanager (of gelijkwaardig) binnen railprojecten. U hebt ervaring opgedaan als assistent contractmanager (of gelijkwaardig) in een situatie met meerdere (neven)opdrachtnemers en complexe systeemintegratie.
  1 broker | 24 uur
 • Adviseur contractmanagement (36 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Middelburg

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het (mede)opstellen van contracten. U beoordeelt diverse contractdocumenten van de opdrachtnemer. U draagt zorg voor het voorbereiden, houden en uitwerken van toetsen. U verzorgt het inhoudelijk behandelen van diverse (civiel)technische vraagstukken. U beoordeelt VTW’s en adviseert hierover aan de contractmanager. U staat de contractmanager bij in raad en daad. Wensen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-bacheloropleiding. U hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met contractmanagement binnen de GWW-sector. U hebt ervaring opgedaan met het voorbereiden en samenstellen van (prestatie)contracten. U hebt ervaring opgedaan met UAV-gc 2005.
  1 broker | 36 uur
 • Juridisch bestuursadviseur (28-32 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Provincie Zuid-Holland, Regio Rotterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U houdt zich bezig met strategische, politiek gevoelige, integrale vraagstukken en adviseert het bestuur, MT en de organisatie hierover. U bent in staat om direct lopende zaken op te pakken. Eisen  U hebt minimaal een hbo werk- en denkniveau, verkregen door bij voorkeur een afgeronde bestuurskundige of juridische hbo-opleiding. U bent in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkzaam geweest als beleidsadviseur binnen een juridische, bestuurskundige of concernafdeling van een gemeente. U hebt recente ervaring opgedaan met het schrijven van collegeadviezen en raadsvoorstellen. U hebt juridische en/of beleidskennis van verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. U bent digitaal vaardig met Excel, Word en PowerPoint. U beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. U bent in de week van 27 mei beschikbaar voor een kennismakingsgesprek.
  1 broker | 28-32 uur
 • Juridisch adviseur grondzaken (24-32 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Provincie Noord-Holland, regio Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de uitgifte van (commerciële) gronden. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van anterieure- en koopovereenkomsten. U voert onderhandelingen over anterieure- en koopovereenkomsten. U verkoopt percelen grond / bloot-eigendom van percelen grond. U vertegenwoordigt de organisatie richting externe partijen. U vestigt opstalrechten en erfdienstbaarheden. U geeft (mede) vorm aan het uitgiftebeleid. Eisen  U beschikt over een afgeronde universitaire opleiding Rechten. U hebt minimaal 5 jaar relevante en actuele werkervaring opgedaan op gemeentelijk niveau. U bent gespecialiseerd in privaat- en bestuursrecht. Wensen  U hebt minimaal 5 jaar actuele werkervaring opgedaan met het voeren van onderhandelingen over en het opstellen van anterieure- en koopovereenkomsten binnen een gemeente. U hebt ervaring opgedaan in de rol van juridisch adviseur op het gebied van uitgifte. U hebt ervaring opgedaan met verschillende vormen van (samenwerkings)overeenkomsten. U hebt kennis van uitgifte in erfpacht, de verkoop van grond / bloot-eigendom, opstalrechten en erfdienstbaarheden binnen een gemeente. U hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving. U bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek tussen 10 en 14 juni.
  1 broker | 24-32 uur
 • Toetscoördinator / Lead auditor (16-20 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Heerenveen

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U levert informatie over de beheersing van de contractuele risico’s door het coördineren, plannen en uitvoeren van audits volgens systeemgerichte contractbeheersing. U fungeert als sparringpartner voor de contractmanager ten behoeve van de opvolging van negatieve bevindingen en mutaties in het risicoprofiel. U bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het toetsplan en het opstellen van de toetsmix en auditplanning. U bent medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de toets en de beschikbaarheid en functionele aansturing van het toetsteam. U fungeert als de schakel tussen het toetsteam en de contractmanager binnen de projecten. U signaleert risico’s en/of onvolkomenheden die in toetsen of in de toetsplanning kunnen worden verwerkt. U bent verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van systeem-, proces- en producttoetsen. U stelt een toetsverslag op, inclusief motivatie, waarin de positieve en negatieve toetsbevindingen worden vastgelegd. U verzamelt negatieve bevindingen en verbeteringen in een overzicht. U adviseert op basis van de opgedane bevindingen uit de audits en waarnemingen in het geval van product- en documenttoetsen. U adviseert en ondersteunt de contractmanager. U bent verantwoordelijk voor de toetscoördinatie en contractbeheersing. U stemt de uitkomsten van de toetsen af met de contractmanager. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA of bereid dit te behalen. U hebt ervaring met het begeleiden van civieltechnische werkzaamheden in de uitvoering. U hebt kennis van en ervaring met de principes van kwaliteitsmanagement, risicomanagement en projectmanagement. U hebt kennis van en ervaring met systeemgerichte contractbeheersing en UAV-gc-contracten. U hebt minimaal 5 jaar ervaring met de voorbereiding van civieltechnische projecten. U hebt minimaal 3 jaar ervaring met de begeleiding van civieltechnische werkzaamheden in uitvoering. U bent bereid om buiten de normale werktijden werkzaamheden te verrichten (in de avond, het weekend en op feestdagen). Wensen U hebt ervaring met het opstellen van bestekstekeningen in AutoCAD. U hebt aantoonbare ervaring met systeemgerichte contractbeheersing binnen grote en complexe (multidisciplinaire) projecten (met een waarde van minimaal € 5 miljoen).
  1 broker | 16-20 uur
 • Senior contractmanager verhardingen (36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het contractbeheerteam. U managet één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten en zorgt voor het vastleggen, managen en bewaken ervan, met als doel de eigen organisatiedoelstelling (waaronder de agenda duurzaam) en realiseert de concerndoelstellingen van zowel de aannemer(s) als de eigen gemeentelijke organisatie. U fungeert als voorportaal voor de verschillende afnemers binnen de gemeente en kent de nadere overeenkomsten van de afnemers in overleg toe aan de samenwerkingsovereenkomst. U stemt samenwerkings- / raamovereenkomsten voor de levering van bijvoorbeeld OV- en VRI-masten, bestratingsmateriaal of het plaatsen van bomen af met de andere contractmanagers. U bewaakt de invulling van de duurzaamheidsambities vanuit het EMVI-plan, waaronder het periodiek toetsen van de maatregelen ter invulling van slim en schoon werken en de CO2-ladder bij aannemers. U adviseert de categoriemanager en lead buyer over het verlengen of beëindigen van lopende raamovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. U zorgt ervoor dat de interne organisatie is voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie. U ontvangt en beoordeelt rapportages van de betreffende aannemers omtrent de inzet van materieel en controleert of de aannemers hun beloftes nakomen op het gebied van samenwerking en duurzaamheid. U signaleert risico’s, doet beheersingsvoorstellen en levert voortgangsrapportages aan. U verzorgt het eerste escalatieniveau voor de projectteams bij stagnatie in de samenwerking. U verricht prestatiemetingen met de aannemer en laat u daarbij informeren door de projectteams. U stelt per contract een contractmanagementplan op waarin de beheersing van het contract wordt beschreven. U signaleert behoeften, kansen en de noodzaak voor verbeterprojecten. U levert een bijdrage aan het inrichten van efficiënte werkprocessen. U bent het eerste aanspreekpunt voor de programmamanager en de andere contractmanagers. U bent de vertegenwoordiger van de contractmanagers binnen de organisatie. U ondersteunt het coördineren en verdelen van (aanvullende) taken onder de contractmanagers. U ondersteunt en adviseert de programmamanager bij de inrichting van de organisatie rondom contractmanagement. U bent verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van de contractmanagers. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar ervaring opgedaan als contractmanager voor werken in de openbare ruimte van een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. U hebt ruime ervaring opgedaan met het opstellen van contracten voor beheer- en onderhoudsopgaven. U hebt ervaring opgedaan met het beheer en onderhoud van verhardingen in stedelijk gebied. U hebt ervaring opgedaan met het begeleiden en inrichten van het contractmanagement en de ondersteunende processen. U hebt kennis van de markt waarbinnen u opereert. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met de toepassing van VISI. U hebt kennis van UAV, UAV-gc en RAW. U hebt affiniteit met inkoop.
  1 broker | 36 uur
 • Adviseur inkoop openbare ruimte (24-36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen van en adviseren over de inkoopstrategie. U adviseert over de BPKV-uitvragen. U stelt diverse contractstukken op. U levert input voor het contractmanagementplan. U bent verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van (Europese) aanbestedingen en het beoordelen van de BPKV- / EMVI-uitvragen. U stelt gunningsadviezen op. U stelt brieven op ten behoeve van de gunningsbeslissing en de opdracht. U voert afwijzings- en toelichtingsgesprekken met de inschrijvers. U ondersteunt bij juridische procedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten. U handelt klachtenprocedures af met betrekking tot de gevoerde inkooptrajecten. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding of een hbo werk- en denkniveau verkregen door relevante werkervaring. U hebt een afgeronde inkoopopleiding, bijvoorbeeld NEVI. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als inkoopadviseur met het begeleiden van minimaal 4 meervoudige en/of Europese aanbestedingstrajecten in de openbare ruimte en/of met materialen gerelateerd aan de openbare ruimte. U hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met UAV en UAV-gc. Wensen U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als inkoopadviseur in een G5-gemeente, het Rijk of een provincie. U hebt aantoonbare ervaring met het contracteren van innovatieve oplossingen. U hebt aantoonbare kennis van de RAW-systematiek.
  1 broker | 24-36 uur
 • Interim Legal professional

  2 weken geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Voor verschillende opdrachtgevers in heel Nederland komt Robert Walters graag in contact met Interim Legal professionals met minimaal 5 jaar werkervaring. Robert Walters bemiddelt juristen die ervaring hebben met specifieke rechtsgebieden, maar ook juristen met een sterke generalistische achtergrond. Als Interim Legal professional ben je tijdelijk werkzaam bij één van onze opdrachtgevers. De werkzaamheden sluiten goed aan op je reeds opgedane kennis en ervaring. Onderstaande een aantal voorbeelden van functies die je op interim basis via Robert Walters kan vervullen. Interim bedrijfsjurist Interim corporate legal counsel Interim legal counsel Interim compliance officer Interim legal manager Interim contractmanager Interim advocaat Interim trust officer Interim kandidaat-notaris Interim general counsel Profiel Interim Legal professional Afgeronde WO opleiding rechten. Minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in de advocatuur en/of het bedrijfsleven. Gedegen kennis en ervaring met één of meer rechtsgebieden. Een gezonde dosis interesse en flexibiliteit. Goed gevoel voor ondernemerschap. Ben je interim jurist? Robert Walters werkt graag met jou samen op basis van heldere en transparante afspraken. Wil je meer weten over de interim mogelijkheden? Solliciteer dan direct online of neem contact op voor meer informatie. Vertrouwelijke behandeling is vanzelfsprekend gegarandeerd.
  1 broker
 • Jurist ruimtelijke projecten 5-3-2019

  2 maanden geleden

  Onbekend - Provincie Utrecht

  n onze opdrachtgevers, een gemeente in het midden van het land, zijn wij op zoek naar een juridisch adviseur ruimtelijke projecten. Functieomschrijving:     In verband met het vertrek van een collega is er bij het cluster Juridische dienstverlening behoefte aan een juridisch adviseur die actief kan zijn in ruimtelijke projecten. Het cluster is verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van de organisatieonderdelen van de gemeente, het coördineren van Wob-verzoeken en klachten en het behandelen van bestuurlijk gevoelige Wob-verzoeken en klachten. Als juridisch adviseur word je actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van uitdagende ruimtelijke projecten. Daarnaast adviseer je over projecten zoals de milieuzone en de uitbreiding van het voetgangersgebied in de stad en de implementatie van de Omgevingswet. Je adviseert onze projectmanagers over alle voorkomende juridische facetten van een project. Daarbij stuurt je bij voorkeur “aan de voorkant”, signaleert risico's waarmee rekening moet worden houden en vertaalt deze naar beheersmaatregelen. De opdrachtgever werkt bij voorkeur opgavegericht en integraal: je werkt daarom regelmatig samen met collega’s die betrokken zijn bij planvorming, vergunningverlening, MER, luchtkwaliteit en dergelijke. Om succesvol te zijn in deze rol is het van belang dat jij een stevige adviseur bent die staat voor het projectresultaat, maar tegelijkertijd oog houdt voor de kaders en politiek/bestuurlijke verhoudingen. Je bent in staat verschillende rollen te zien en te pakken. Daarnaast ben je oplossingsgericht en heb je een pro-actieve houding.                                                                           Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht. Met bij voorkeur als afstudeerrichting (master): (ruimtelijk) bestuursrecht; minimaal 4 jaar recente en relevante werkervaring als jurist; ruime recente en relevante werkervaring met het juridisch ondersteunen van projectmanagers bij de voorbereiding en uitvoering van grote en/of complexe projecten in openbare ruimte, infrastructuur en/of vastgoed; werkervaring bij overheidsorganisatie(s) (zoals een gemeente) is een pré; competenties: resultaatgericht, gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, oplossingsgericht en proactief. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk dinsdag 19 februari a.s. contact op met Nathalie van der Meer via of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 2 maanden met optie op verlenging | 16 - 36 uur | startdatum: 18 maart 2019
 • Jurist ambtenarenrecht 4-3-2019

  2 maanden geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  anisatie (stichting) in de randstad zijn wij op zoek naar een interim jurist ambtenarenrecht. Functieomschrijving Onze opdrachtgever is met spoed op zoek naar een ervaren interim jurist ambtenarenrecht ter vervanging van een collega. De werkzaamheden betreffen het behandelen van dossiers van a tot z. Denk hierbij aan het bijstaan van klanten met een zienswijze, het voeren van gesprekken, bezwaar & beroep, strafmaatregelen, beoordelingen waartegen men in bezwaar wil etc. De opdracht is voor 40 uur per week, maar minder uren is bespreekbaar. Er bestaat een mogelijkheid om zaken deels op afstand uit te voeren. Er ligt een (kleine) werkvoorraad op het moment waar je direct mee aan de slag kan. Eisen De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; je hebt meerjarige werkervaring in een vergelijkbare functie; je hebt minimaal drie jaar werkervaring opgedaan op het gebied van ambtenarenrecht; competenties: resultaatgericht, zelfstandig, analytisch, goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 7 maart a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 2 maanden met optie tot verlenging | 32 - 40 uur | startdatum: 18 maart 2019