Finance opdrachten | 75 opdrachten
 • Senior IT Auditor

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Are you an interim IT auditor with knowledge and experience of risk management processes and principles? Are you qualified with either CIA, CISA, CISM or related qualifications? Do you like working in an international environment and are you prepared to travel abroad? Read on! Company You will be working for an international company which is one of the leaders in their brand. Located in the beautifull Amsterdam, you would be working as an IT Auditor where you will be involved in risk projects all over the world! What you are going to do In this job you will be responsible for driving improvements and IT Audit activities. You will prepare, plan and perform audits. You will discuss and interview with the business to improve and thrive to succeed the business. Also you will be responsible for the reports and presentations for management. Process audits (e.g. period-end close, revenue management) Project management audits Special investigations/frauds IT audits Sustainability audit Education & personal skills Preference for: CIA, CISA, CISM or related qualifications Understanding of end-to-end business / IT processes and control frameworks Knowledge of SAP and Navision and Knowledge of relevant market standards such as ISO 27001, COBIT, ITIL and relevant laws/regulations (e.g. privacy). Fluent in English Does your profile match this description and are you looking for a new interim challenge? Please respond now!
  1 broker
 • Senior IT Auditor

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Are you an interim IT auditor with knowledge and experience of risk management processes and principles? Are you qualified with either CIA, CISA, CISM or related qualifications? Do you like working in an international environment and are you prepared to travel abroad? Read on! Company You will be working for an international company which is one of the leaders in their brand. Located in the beautifull Amsterdam, you would be working as an IT Auditor where you will be involved in risk projects all over the world! What you are going to do In this job you will be responsible for driving improvements and IT Audit activities. You will prepare, plan and perform audits. You will discuss and interview with the business to improve and thrive to succeed the business. Also you will be responsible for the reports and presentations for management. Process audits (e.g. period-end close, revenue management) Project management audits Special investigations/frauds IT audits Sustainability audit Education & personal skills Preference for: CIA, CISA, CISM or related qualifications Understanding of end-to-end business / IT processes and control frameworks Knowledge of SAP and Navision and Knowledge of relevant market standards such as ISO 27001, COBIT, ITIL and relevant laws/regulations (e.g. privacy). Fluent in English Does your profile match this description and are you looking for a new interim challenge? Please respond now!
  1 broker
 • TEAMLEIDER FINANCIEN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Doorn

  18 Einddatum: 28-2-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28 Sluitingsdatum: 23-5-2018 om 17:00 uur Wat zoeken wij? Voor de periode juni tot en met 28 februari 2019 zoeken wij voor maximaal 24 - 32 uur per week een Interim teamleider financiën met een veranderopdracht Het team: Het team is gepositioneerd binnen het Thema Koers en is ontstaan per 1 maart 2016 als gevolg van een reorganisatie op basis van het organisatieplan 2016. Het team financiën bestaat uit 6 medewerkers. Er zijn 4 adviseurs financiën en control en 2 beleidsadviseurs financiën. De financiële beheerstaken zijn ondergebracht in een ander team, namelijk bij het team Beheer en Rapportage. Het team heeft een ontwikkelopgave bij het professionaliseren van de financiële functie binnen de hele organisatie en de eigen financiële advies en controlrol alsmede het versterken van kaderstelling en control. Het team is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële advisering aan bestuur, mt en organisatie en het tot stand brengen van de p&c producten. Opdracht interim teamleider Veranderopgave In het organisatieplan 2016 is als opgave voor het thema Koers geformuleerd dat de financiële functie, de strategische slagkracht en de kaderstellende rol versterkt moet worden. Hiervoor is wat betreft de financiële functie een projectplan opgesteld en grotendeels uitgevoerd, te weten het project Financieel Gezonde Huishouding (FGH). Met een externe projectleider/interim concerncontroller is hier tot eind 2017 aan gewerkt. Het projectplan kende 13 deelplannen waar een deel zich richtte op het actualiseren van financiële regelingen en afspraken, vergroten van kennis in de hele organisatie en een deel op doorontwikkeling van de teams Financiën van Koers en het team Beheer en Rapportage van Fundament. Binnen beide teams is vanuit een opgesteld ontwikkelplan gewerkt aan de onderlinge verhouding, inzicht in rollen en taken. Hiervoor is naast een gezamenlijke sessie tussen de teams, individuele gesprekken en team coaching ook ingezet op het inventariseren van nog te ontwikkelen kennis en competenties. Daarnaast is geïnvesteerd in nieuwe instrumenten zoals het opstellen van liquiditeitsprognose en het herijken van risico’s in de risicoparagraaf. Wat is nu de situatie? De afgelopen twee jaar is hard gewerkt door beide teams aan de diverse onderdelen van het project FGH. Het beoogde effect om de financiële functie te versterken is echter nog onvoldoende bereikt. Op de volgende 5 onderwerpen moet de komende tijd een duidelijke stap voorwaarts worden gezet. Sturing: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie. Het werk is steeds meer proces georiënteerd en steeds minder taak georiënteerd. Belangrijke/omvangrijke opgaven pakken wij projectmatig op. De rol die je in een proces/project hebt is belangrijker geworden dan een klassieke functieomschrijving. Ook de sturing komt vanuit verschillende hoeken, managementteam, concern-controller, projectleiders. Vanuit het team financiën is wel behoefte aan een duidelijkere sturing op de p&c cyclus. Wie bepaalt wat er gebeurt, wie stelt de prioriteiten, wie neemt de leiding op inhoud? Kennis: zowel binnen het team financiën, team beheer en rapportage en in de rest van de organisatie op de plekken productverantwoordelijken en budgetbeheerders ontbreekt noodzakelijke kennis om met elkaar en vanuit de juiste rol te werken. Uiteraard verschilt per plek in de organisatie wat je moet verstaan onder noodzakelijke kennis. Binnen het team Financiën moet toegewerkt worden naar gedegen financiële analyses en prognoses, het opbouwen en doorontwikkelen van p&c stukken conform BBV en het ter hand kunnen nemen van de professionaliseren van risicomanagement. Processen en proceduresTwee jaar na de reorganisatie zijn processen en procedures niet goed uitgeschreven. De jaren voor 2016, waarin de rest van de organisatie zich al grotendeels opmaakte voor procesbeschrijving en procesmatig werken via het project slim@work en tegenwoordig via de opleiding van proceseigenaren en procesmodelleurs (SENSUS) is dit onderwerp achtergebleven op het financiële deel van de bedrijfsvoering. Deze achterstand is nog niet ingelopen. Naast het beschrijven van processen gaat het ook om het verbeteren, vernieuwen en versimpelen van processen en bijbehorende producten. Rollen en taken:In samenhang met de hier boven weergegeven onderwerpen sturing, kennis en processen en procedures is er nog te veel rolonduidelijkheid binnen het team van Financiën. Houding en gedrag. Tenslotte geldt voor alle onderwerpen dat houding en gedrag ook bepalend is voor het succesvol kunnen zetten van stappen hierop. Het team kan groeien in eigen effectiviteit en volwassenheid waarbij de expertrol vanuit een klassiek ingestoken hiërarchische organisatie wordt omgezet naar een adviesrol in een netwerkorganisatie. Leren acteren op basis van gelijkwaardigheid (transactionele analyse) is een vereiste om succesvol je in een netwerkorganisatie te kunnen bewegen. Wat is de opdracht? De hierboven weergegeven 5 onderwerpen uitwerken in een verbeterplan van aanpak en samen met het team Financiën en daar waar nodig ook het team Beheer en Rapportage het verbeterplan uitvoeren. Dit leidt tot een beknopt en pragmatisch actieplan dat er 4 weken na de start van de opdracht ligt. Voorzien in de teamleidersrol waarbij met de manager Koers en de concerncontroller de prioriteiten worden bepaald en afgestemd voor de voortgang van het reguliere werk van het team en wordt voorzien in de personeelstaken (gesprekscyclus, verzuimbegeleiding, verlofaanvragen). Je bewaakt de voorgang en stuurt op inhoud en kwaliteit van de werkzaamheden van jouw teamleden. Zo verbinden we de opdracht onder 1 met de dagelijkse praktijk. De verwachting is dat de opdrachtnemer tot maart 2019 van het jaar nodig heeft om deze opdracht met de benodigde voorgang op te kunnen pakken. In december 2018 bepaalt de opdrachtgever of er voldoende basis is om een vaste teamleider te werven in het 2e kwartaal 2019 of dat de opdracht (nog maximaal 2 keer een half jaar) wordt voortgezet.
  1 broker | 28 uur | startdatum: 1-6-2018 | einddatum: 28-2-2019 | deadline: 23-5-2018
 • ICT Coördinator

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Doel van de functie is het in stand houden van de kwaliteit en zorgdragen voor het functioneren van de informatiesystemen en ICT producten binnen de organisatie ten behoeve van de eisen en wensen van de ICT gebruikers en overeengekomen prestatiekenmerken te voldoen. Werkzaamheden omvatten o.a.: Identificeren en definiëren van de ICT behoeften van de gebruikersorganisatie ten behoeve van het krijgen van inzicht processen en levering van ICT diensten en dienstniveau ’s; Analyseren en vastleggen van de eisen, randvoorwaarden en condities voor de ICT-diensten alsmede het afstemmen van de ICT-omgeving op de wensen en eisen van de gebruikersorganisatie; Evalueren van het gerealiseerde dienstenniveau met betrekking tot de ICT-processen alsmede het identificeren van mogelijkheden voor verbetering; Voorbereiden en bespreken van gewenste dienstverlening alsmede onderhandelen over de inhoud van de SLA’s. Monitoren, bewaken en analyseren van bestaande SLA’s en zorgdragen voor periodieke rapportages aan de verantwoordelijke personen binnen de gebruikersorganisatie en ICT afdeling. Bijdragen aan de ontwikkeling van ICT beleid van de gehele organisatie; Zorgdragen voor de installatie van autorisatie- en beveiligingssystemen alsmede het bewaken van het functioneren van deze systemen; Geven van adviezen en nemen van besluiten om incidenten zo effectief en efficiënt mogelijk op te lossen. Bevoegdheden: Formuleren van uitganspunten en criteria voor nieuwe systeemcomponenten; Definiëren van standaarden voor het inrichten van ICT infrastructuur; Opstellen van plannen van aanpak en werkbeschrijvingen; Afstemmen over producten en diensten met leverancier; Uitvoeren van onderhoud aan ICT systeem.
  1 broker
 • Projectmanager IT Infrastructuur (Rijksoverheid)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De Senior Projectmanager Infrastructuur is verantwoordelijk voor: Aansturing/coördinatie van complexe IT infra projecten bij dit onderdeel van de Rijksoverheid (ca 3000+ fte, >5 – 10 mln budget); Aansturing/advisering multi-disciplinaire projectteams; Budget verantwoordelijk: Voortgangscontrole / Performance / nemen van (tussentijdse) beslissingen / realisatie; Stakeholdermanagement; Leveranciersmanagement. Vanuit deze positie leg je verantwoording af aan het hoger management (stuurgroepen/eindverantwoordelijken in de business).
  1 broker
 • AVG/GDRP Adviseur (ca 1 dag/wk)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De organisatie heeft al de nodige slagen gemaakt ten aanzien van de AVG/GDPR wet- en regelgeving maar na 25 mei moet er natuurlijk nog meer gebeuren. Het gaat nu met name om de praktische/pragmatische invulling binnen de organisatie en haar kantoren in Europa. Als AVG/GDRP Adviseur heb je onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden: (verder) Inrichten van 3d party processor; (verder) Implementeren van de GDPR policies en Procedures in het bedrijf; Verder inventariseren van informatiestroom tussen de organisatie en haar klanten & hoe dit verder te stroomlijnen (in samenwerking met de afdeling communicatie); Opstellen records retention schedule + audit over de verschillende bedrijven; Advisering ten aanzien van archivering van emails; Coördinatie centraal dataprotectie meldpunt; Bijdrage leveren aan de audit status van GDPR in BAST; Coaching van de nieuwe medewerker.
  1 broker
 • ADVISEUR CONCERNFINANCIEN ( SENIOR)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Zwolle

  6-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-30 Sluitingsdatum: 25-05-2018-2018 om :00 uur De opdrachtgever is een toonaangevende overheidsorganisatie. Bij ons krijg je te maken met een volledig digitale beleidscyclus, een modern arbeidsvoorwaardenbeleid en een kantoor ingericht op basis van het Nieuwe Werken. Het hoofd van je eenheid geeft leiding aan de besluitvorming over bedrijfsvoeringactiviteiten. Dit gebeurt via het organisatiebrede Bedrijfsvoeringsoverleg. Jouw werkzaamheden en je rol zijn samen te vatten in drie onderdelen: Adviseren, control(eren) en faciliteren. Jouw eenheid bestaat uit zes teams: Financiën, Backoffice Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken. Je gaat samenwerken met zowel 138 vaste collega’s, als collega’s die op tijdelijke basis vanuit hun expertise bijdragen. Opdracht omschrijving je bent een adviseur op het gebied van financiën met name verbonden partijen, financieringsarrangementen en treasury. Lever je in piektijden een bijdrage aan de P&C cyclus. ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van het financiële beleid en strategie van de provincie; heb je eigen financiële dossiers waarvoor je eindverantwoordelijkheid draagt; draai je mee in concernbrede projectgroepen op het gebied van P&C.
  1 broker | 20-30 uur | startdatum: 11-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-05-2018-2018
 • MEDEWERKER VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE (VIC)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Zwolle

  2-07-2018 Einddatum: 01-07-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16-20 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 08:00 uur Samen met de betrokken VIC-medewerkers alle voorkomende VIC werkzaamheden uitvoeren (opstellen lijstwerk, testen, gegevensgerichte controles, lijncontroles, reperforming en review, opstellen werkprogramma’s ed.). Wat wij belangrijk vinden is dat de kandidaat: Zelfstandig het lijstwerk verzorgd en de item’s selecteert die gecontroleerd dienen te worden. Hoge kwaliteit reviews uitvoert op de lijncontroles. Controleaanpakken per bedrijfsproces optimaliseert, zodat waar het kan van gegevensgerichte controles naar procesgerichte controles wordt overgegaan. Een trekkersrol vervult voor bepaalde processen zoals treasury, balansposten/schattingsposten, inkoop/aanbestedingen en betalingsverkeer. De opdrachtgever heeft als doel om de kwaliteit van de huidige VIC-functie en de financiële functie als geheel zo vorm te geven dat een uitstekende basis wordt gelegd voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2020 door het college. Hiervoor is de COS 610 een belangrijke maatstaf voor de uitvoering van de VIC. De kandidaat is bekend met deze accountantsvereisten en levert input op de doorontwikkeling van de VIC-functie. Rond de interim controle en eindejaarscontrole zijn er soms piekmomenten. Dit maakt dat er enige flexibiliteit wordt verwacht van de kandidaat m.b.t. de aanwezigheid en bereikbaarheid. De kandidaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de VIC werkzaamheden (opstellen betrouwbaar lijstwerk, professionele review en doorontwikkeling van de VIC-functie).
  1 broker | 16-20 uur | startdatum: 02-07-2018 | einddatum: 01-07-2019 | deadline: 25-05-2018
 • Freelance Manager Risk & Control

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amersfoort

  Voor onze opdrachtgever, een grote multinational, zijn wij op zoek naar de juiste kandidaat voor de interim vacature van een Freelance Risk & Control Manager. Je wordt in deze rol verantwoordelijk voor het verstevigen van het risk & control framework en we zoeken dan ook iemand met ervaring binnen Risk & Control die senioriteit meeneemt om met verschillende stakeholders in het senior management te schakelen. Je rapporteert rechtstreeks aan de Global Director Internal Control. Het betreft hier een fulltime opdracht, voor in eerste instantie 3 tot 6 maanden. CV en motivatie graag in het Engels aanleveren. Functie In deze rol ben je onder andere verantwoordelijk voor het verbeteren het financial control framework, binnen de verschillende productie onderdelen in Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het aanjagen van assessoren, het zelf maken van assessments en bovendien ben je hands on ingesteld. Het gaat daarbij om een stuk analyse, het doorgronden van de processen en de aansluitingen met andere afdelingen en de implementatie van het key financial control framework.. Daarnaast onderhoudt je de contacten met bijvoorbeeld de externe accountants. Je evalueert en verwerkt SAP autorisatie aanvragen, welke je vanuit de business krijgt en je managed de risk & control maatregelen.
  1 broker
 • TEAMLEIDER FINANCIELE ADMINISTRATIE

  3 dagen geleden

  Onbekend - Weert

  Voor een periode van minimaal 3 maanden hebben wij een opdracht beschikbaar (zowel in te vullen voor ZZP als detachering via YACHT) als teamleider voor de afdeling financiële administratie. Onze opdrachtgever is een gemeente in Midden-Limburg, waar je sturing gaat geven aan een team van ongeveer 12 fte.  Als meewerkend voorman/vrouw ben je verantwoordelijk voor de administratie (de gehele administratie van debiteuren tot grootboek).  Daarnaast staat deze gemeente aan de vooravond van een nieuwe digitaliseringsslag. Het plan ligt grotendeels klaar, maar als teamleider kan je nog de laatste adviezen hierin meegeven. Daarnaast ga je dit team in deze vernieuwing begeleiden.  Als teamleider neem je jouw ervaring mee ten aanzien van het doorvoeren van efficiencyslagen op de financiële administratie. Daarnaast weet je door jouw sterke persoonlijkheid en verbindende kwaliteiten sturing te geven aan het team.   
  1 broker
 • Freelance Internal Auditor

  4 dagen geleden

  Onbekend - Noord Oost Nederland (wisselende locaties)

  Voor één van onze opdrachtgevers zoekt een fulltime Freelance Internal Auditor. De opdracht start zo snel mogelijk en is voor een duur van ongeveer 4 maanden. Functie Uitvoeren van systematisch risico gebaseerde audits, conform de geldende kwaliteitsstandaarden. Vertaal uitkomsten van je audits voor bestuurders, directieleden en managers in bruikbare conclusies en adviezen. Onderwerpen die de afdeling Internal Audit onderzoekt, zijn onder andere: de inrichting en werking van de Governance, het functioneren van het risicomanagement de beheersmaatregelen om strategische doelstellingen te realiseren
  1 broker
 • Freelance Projectleider implementatie Consolidatie-tool

  4 dagen geleden

  Onbekend - Midden Nederland

  Voor een van onze opdrachtgevers, een grote multinational zijn wij op zoek naar een Freelance Projectleider voor de implementatie van een nieuw aan te schaffen consolidatietool. Deze rol waarbij je je leiderschapskwaliteiten, projectmanagement kwaliteiten en inhoudelijke kennis volop kunt benutten zal naar verwachting 6 maanden duren met optie tot verlenging. Afhankelijk van je beschikbaarheid kun je nog deels meedraaien in het rfp traject, (cq de keuze voor de implementatiepartner) waar de opdrachtgever op dit moment in verwikkeld is. Uiterste startdatum voor deze opdracht is eind juni. Parttime infaseren is mogelijk, flexibele Inzetbaarheid (afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt) wordt op prijs gesteld. Functie Het betreft een dynamische m.n. middels acquisities groeiende organisatie met vele dochterondernemingen (losse end to end waarde ketens) en een decentrale aansturing. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van het implementatietraject van een consolidatie pakket op een dusdanig toekomstbestendige wijze dat deze de onstuimige groei van deze organisatie kan faciliteren. In dit hele proces zijn snelheid, effectiviteit en pragmatisme belangrijke aspecten. De vier belangrijkste resultaat gebieden laten zich het beste als volgt omschrijven Zorgen dat er einde jaar een goed werkend consolidatiesysteem geïmplementeerd is; Door goed stakeholdermanagement help je de organisatie om in dit traject de juiste keuzes te maken; Je bent betrokken bij de keuze van de implementatiepartner en bent er verantwoordelijk voor dat deze het systeem op de voor de opdrachtgever juiste manier inricht; Je helpt bij het bepalen welke brondata de diverse dochterondernemingen (>70) moeten gaan aanleveren in het systeem om tot de gewenste consolidatie te komen.
  1 broker
 • FINANCIEEL ADVISEUR

  4 dagen geleden

  Onbekend - Cuijk

  6-2018 Einddatum: 31-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 17:00 uur In de rol van Financieel Adviseur adviseer en ondersteun je het lijnmanagement bij de uitvoering en implementatie van P&C instrumenten en vraagstukken en processen. Je bewaakt en bevordert dan ook de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten op meerdere financiële gebieden. Je ontwikkelt daarnaast beleid en beheersinstrumenten. Tot slot toets je voorstellen op rechtmatigheid en doelmatigheid en verstrek je hierover financiële informatie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 19-06-2018 | einddatum: 31-10-2018 | deadline: 25-05-2018
 • Freelance Financial/ Chartered Accountant (Financial Statements/ BS, Tax Reconciliations)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Van een van onze opdrachtgevers hebben we een nieuwe aanvraag ontvangen voor een Freelance Financial/ Chartered Accountant (Financial Statements/ BS + Tax Reconciliations). Starten per direct voor meerdere maanden.  Functie Preparation/ review of Account Reconciliations Preparation/ reconciliation and submission of VAT Preparation of the Financial Statements and reconciliations to disclosures (Annual Report) Intercompany reconciliation vs counter parties balance Reporting to Local/ Corporate Variance analysis between local books (GEOS) and management reporting system (HFM) Ad-hoc activities to meet local and corporate deadlines/ requests
  1 broker
 • Freelance Sr Adviseur Expertise Informatievoorziening Control

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Voor een relatie binnen de overheid, zoeken wij een Freelance Adviseur Expertise Informatievoorziening Control. 32 uur pw, start medio augustus of zoveel eerder als mogelijk is, duur 4 mnd met mogelijkheid van verlenging Organisatie Een complex politiek bestuurlijke organisatie binnen de overheid met impact op de maatschappij Functie Voor aanvang van de opdracht worden kandidaten eerst gescreend. De opdracht kan pas aanvangen als de screening mte positief resultaat is afgerond. Pre is als je al eerder een dergelijke screening hebt ondergaan.
  1 broker