Engineering opdrachten | 66 opdrachten
 • MEDIOR ELEKTRISCH ENGINEER

  2 uur geleden

  Onbekend - Bladel

  FUNCTIE We vinden het belangrijk dat een potentieel nieuw teamlid tijdig op de hoogte wordt gebracht van de werkzaamheden die wij voor hem (of haar) in petto hebben. Vandaar dat we hieronder alvast een globale checklist voor je hebben opgesteld. Je maakt conceptuele ontwerpen in samenwerking met de Product-owner. Naast de creatie van nieuwe ontwerpen ben je ook veelvuldig bezig met het doorvoeren van wijzigingen en aanpassingen in de project-fase Naast je rol als ontwerper is ook je beoordelend vermogen van belang. Je beoordeelt ingrijpende wijzigingsvoorstellen, gaat aan de slag met ontwerpberekeningen en bewaakt de voortgang tijdens een project Daarnaast is het ontwikkelen van nieuwe schema’s en (onderdelen) lijsten voor jou kinderspel. Elektrische en pneumatische
  1 broker | Fulltime
 • MEDEWERKER HANDHAVING II - TOEZICHTHOUDER WABO

  3 uur geleden

  Gemeentehuis Cranendonck - 's-Hertogenbosch

  • toezicht op en de naleving van verschillende wetten, zoals de WABO, de Woningwet, Bouwbesluit en regelgeving (o.a. bestemmingsplannen). • Controleren op het gebied van nieuwbouw, bestaande bouwwerken, vergunningsvrij bouwen en sloopprojecten en de administratieve afhandeling.  • Erop toezien dat de meest actuele wet- en regelgeving wordt gehanteerd en dat de voorwaarden in de omgevingsvergunning worden nageleefd. • Overtredingen, illegale situaties en niet gewenste ontwikkelingen signaleren. Dit rapporteren en  het management adviseren over te nemen handhavingsmaatregelen. Activiteiten afstemmen met andere disciplines binnen en buiten de organisatie.  • Handhavend op te treden. • Handhavingsverzoeken onderzoeken en beoordelen op rechtmatigheid. • Belanghebbenden en betrokkenen adviseren en informeren, zowel intern als extern over de toepassing en uitvoering van het gemeentelijk toezicht- en handhavingsbeleid met als doel het creëren van begrip en draagvlak. • Bijdragen aan het verder op peil brengen en houden van het gemeentelijk toezicht- en handhavingsbeleid. 
  1 broker
 • RISICOMANAGER

  3 uur geleden

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Heerhugowaard

  De afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma van HHNK (HWBP) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK is op zoek naar een ervaren Risicomanager. Betrokkene wordt voor meerdere projecten ingezet, die zich in verkenningsfase, de planfase en/of de realisatiefase bevinden. Opdracht is tweeledig. Enerzijds uitvoeren van het risicomanagement voor meerdere projecten. Daarnaast is een belangrijk onderdeel het ondersteunen van cq. optreden als 'klankbord' voor twee interne medewerkers in dit vakgebied. Voor de organisatie van de projecten hanteert HHNK het model voor Integraal Projectmanagement (IPM). Dit betekent dat de projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. Projectbeheersing op Geld, Risico's, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GROTIK) vormt een belangrijk onderdeel van het projectmanagement. De taken en verantwoordelijkheden zijn belegd bij de Manager Projectbeheersing. De gevraagde Risicomanager zal zich primair richten op adviezen ten aanzien van projectrisico's. Hij/zij ondersteunt de Manager Projectbeheersing bij de uitvoering van de taken en treedt op als 'sparringpartner'. Hij/zij maakt als zodanig geen onderdeel uit van het IPM team, maar kan de Manager Projectbeheersing, indien nodig, wel vervangen binnen het IPM team. De taken zijn als volgt beschreven: -    Structuur geven aan het risicomanagement binnen het project/programma, faciliteren van proces en product en waarborgen koppeling met de project-/en de programmaorganisatie. -    Onderhouden en actualiseren van centraal risicoregister met als doel een eenduidige registratie en afweging van risico’s. -    Aan de hand van centraal risicoregister samenstellen van overzichten van geprioriteerde risico’s, ook over deelprojecten heen, waarin de status van behandeling, het financiële, tijdsrisico en het geraamde budget om de risico’s te verminderen is vermeld. -    Periodiek leveren van risico-overzichten en overige benodigde gegevens voor de (kwartaal)rapportages, zowel voor de deelprojecten als andere relevante organen. -    Ontwikkelen en implementeren van nieuwe of verbeterde methoden voor een doelmatige uitvoering van risicomanagement. -    Adviseren en ondersteunen van het (project)management over de beheersing van risico’s en het mede opstellen van voortgangsrapportages, zowel op project- als programmaniveau. -    Verzamelen van informatie ter onderbouwing van beleidskeuzes, resp. besluitvorming projectteam in overleg met manager projectbeheersing en manager programmabeheersing. -    Ondersteunen (optreden als klankbord) en 'coachen' van andere projectmedewerkers m.b.t. risicomanagement. -    Het al dan niet via de manager projectbeheersing proactief beleggen van beheersmaatregelen bij actiehouders, het monitoren van het gevolg geven aan beheersmaatregelen, het aanspreken van actiehouders op het achterwege blijven van te nemen beheersmaatregelen en het waar nodig escaleren naar manager projectbeheersing en/of projectmanager. -    Optreden als voorzitter van (regulier) inventarisatieoverleg, zogenaamde 'challenge gesprekken', met projectteamleden en eventueel derden. -    Voor de projecten, die zich bevinden in de realisatiefase, met opdrachtnemer bespreken van risico's en risicobeheersing, ook binnen UAV-GC contracten. Tevens monitoren of risicobeheersing door ON voldoet aan wat van ON mag worden verwacht, en waar nodig conform UAV-GC uitgangspunten handelend optreden.
  1 broker
 • WERKVOORBEREIDER CIVIEL

  3 uur geleden

  Regio Zuid Holland - Zuid-Holland

  De renovatie van de oude stadswallen in Maastricht. Of de aanleg van een nieuw knooppunt om de bereikbaarheid van de Gemeente Eindhoven te verbeteren. Het kunnen zomaar projecten zijn waarbij jij als werkvoorbereider van Yacht Engineering het verschil maakt. Jij richt je op uitdagende opdrachten binnen infrastructuur. Jouw werkzaamheden Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze verantwoordelijke functie werk jij  projectplannen uit in deelprojecten. Je ontwerpt, maakt planningen, schrijft bestekken en adviseert. De precieze inhoud van je werk is natuurlijk afhankelijk van de opdracht. Maar waar je ook werkt; jij zorgt ervoor dat de projectmanager kan vertrouwen op jouw goede voorbereidende werk. Hoe mooi jouw project ook is; de kans is groot dat verschillende belangen een rol spelen. Zonder wrijving geen glans! Je hebt een goed beeld van de stakeholders en door goed te communiceren weet jij de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat kan best uitdagend zijn. Want hoe beperkt je bijvoorbeeld de overlast voor omwonenden? Of de winstderving van ondernemers? Het is wikken en wegen, draagvlak creëren en belangen afwegen. Start de uitvoering van het project? Dan zit jouw werk erop. Maar het kan best zijn dat er nog een vraag komt. Of dat er bijvoorbeeld nog een aanvullende tekening nodig is. Jij duikt dan weer in het project en biedt uitkomst. En je kunt het ook vast niet laten om af en toe te gaan kijken hoe de uitvoering vordert. Dat is pas eer van je werk! Waar werk je? Toonaangevende opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten maken graag gebruik van jouw kennis en expertise. Afhankelijk van de organisatie werk je aan één specifieke opdracht of word je voor langere tijd ingezet en ga je met meerdere projecten aan de slag. Droom je van een carrière als projectmanager? Een functie als werkvoorbereider is de ideale opstap. Met wie werk je samen? Je werkt in kleinere projecten nauw samen met een of meerdere projectleiders of ontwerpers. Bij grotere projecten maak je deel uit van een projectgroep en kan het goed zijn dat jij en andere werkvoorbereiders het werk onderling verdelen. Is er grondonderzoek nodig of wil je dat er een perceel wordt ingemeten? Jij regelt dat. Ook kan het zijn dat politici je uitnodigen om de plannen te bespreken
  1 broker
 • PROJECTMANAGER CIVIEL

  3 uur geleden

  Opdrachtgever regio Zuid Holland - Zuid-Holland

  Of het nu gaat om de reconstructie van wegen of de aanleg van bruggen of kanalen: als projectmanager civiel maak jij van al je projecten in de civiele techniek een succes. Van begin tot eind ben jij verantwoordelijk en draag je bij aan de leefomgeving van Nederland. Dat is werk om trots op te zijn. Jouw werkzaamheden: Je bent de hoofdverantwoordelijke van de projecten die je onder je hoede hebt. Simpel gezegd stuur je alle betrokkenen aan en breng je een project samen met het projectteam tot het gewenste resultaat. Dat doe je uiteraard binnen de gestelde kaders van budget, tijd, kwaliteit en informatievoorziening richting omwonenden en betrokkenen. Projecten bestaan uit een aantal fasen: de initiatie-, ontwerp-, voorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase. Bij de eerste ben je nog niet altijd betrokken - hooguit als adviseur -, maar daarna kom jij in actie, samen met het projectteam. Vanaf dat moment ontgaat jou niets meer. Je bewaakt planningen en budgetten, en speelt in op onvoorziene gebeurtenissen, die je bij elk project zult tegenkomen. Door een beetje tegenslag laat jij je niet uit het veld slaan. Op die momenten word je juist extra sterk en schakel jij nét even een tandje bij. Je bent de grote verantwoordelijke achter de schermen. En in die rol ben jij op je best. Als projectmanager civiel heb je meestal meerdere projecten tegelijkertijd onder je hoede. Dat is voor jou geen enkel probleem. Je bent namelijk een aanpakker en iemand die goed overzicht weet te houden. Wat er ook gebeurt: jij houdt het hoofd koel. Waar werk je? Waar werk je niet, kun je beter vragen. Afhankelijk van je werkgever werk je overal waar aan de weg getimmerd wordt in weg- en waterbouw. Dat kan zijn bij (semi)overheidsinstellingen, maar ook bij ingenieursbureaus. Met wie werk je samen? Je werkt intensief samen met het projectteam, dat bestaat uit de ontwerpers, de opdrachtgever, werkvoorbereider, directievoerder, opzichter en de partijen die het beheer gaan overnemen na oplevering. Jij bent de spreekwoordelijke lijm die al die disciplines bij elkaar brengt en houdt.
  1 broker
 • BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (ZZP)

  3 uur geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Je houdt je bezig met het opstellen, aansturen en begeleiden van principeverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen. Je werkzaamheden bestaan uit: Het in behandeling nemen, afwegen en adviseren inzake principeverzoeken; Verkennen wat de regels zijn, de ruimtelijke situatie en context nu en in de nieuwe situatie; Nadere informatie opvragen van de aanvrager/initiatiefnemer; Afstemmen intern, met RUD, Archeologie en met de portefeuillehouder; Opstellen van de afweging en het advies (en een collegeadvies);  Het ingenomen gemeentelijke standpunt in een antwoordbrief naar de aanvrager / initiatiefnemer sturen (ook communicatie vooraf en nazorg);  
  1 broker
 • TOEZICHTHOUDER SCHIPHOL

  3 uur geleden

  Royal Schiphol Group N.V. - Schiphol

  Werken als toezichthouder bij de beste luchthaven van Europa ziet er zo uit: Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de uitvoering, kwaliteit en kosten. Daarnaast ben je onderdeel van het multidisciplinaire projectteam en adviseert over meer- en minderwerk, uitvoeringsaspecten en plaatselijke situaties aan bijvoorbeeld de werkvoorbereiding en projectleiding. Je bent de ogen en oren van de PLuS Je geeft opdracht aan diverse interne- en externe partijen, signaleer je afwijkingen in contractafspraken en informeer je betrokkenen hierover. Ook verzorg je de oplevering, gereed melding en overdracht naar beheer en onderhoud. Kortom als toezichthouder op Schiphol ben je van alle markten thuis.
  1 broker
 • RADAR EOV EXPERT

  3 uur geleden

  Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO - Den Haag

  Als radar-EOV expert bij TNO werk jij aan hoogwaardige systemen die het elektromagnetisch spectrum monitoren op de aanwezigheid van radarsignalen en aan deze signalen duiden en classificeren o.a. door het gebruik van intelligente deep learning methodes Jij ontwikkelt onder andere hoogwaardige radar-EOV systemen voor nieuwe marineschepen. De marine vervangt de komende jaren een groot deel van haar vloot. De nieuwe schepen worden voorzien van de meest geavanceerde sensor- en radartechnologie. De systemen waar jij aan werkt monitoren het elektromagnetisch spectrum op de aanwezigheid van (vijandige) radarsignalen, duiden deze signalen en combineren kennis van radarsignatuur. Dankzij deze systemen beschikken de schepen op het juiste moment over de juiste omgevingsinformatie en kunnen ze bij acute dreigingen op tijd passende tegenmaatregelen nemen. Jij helpt mee om dit proces te optimaliseren en toekomstbestendig te maken. Hiervoor maak je slim gebruik van moderne technieken op het gebied van parameterschatten, machine learning en tracking. Natuurlijk wil jij ook weten of de modellen die je ontwikkelt werken in de praktijk. Daarom ben je zo nu en dan aanwezig bij experimenten en metingen aan boord. In diverse onderzoeksprojecten werk je ook aan kennisopbouw en -borging rond signatuurbepalende effecten, bijvoorbeeld door algoritmen en softwaremodellen te ontwikkelen. Anderzijds vertaal je deze wetenschappelijke inzichten naar de toepassing hiervan in innovatieve systemen die bruikbaar zijn in de praktijk. Bij de ontwikkeling van maatregelen die signaturen reduceren werk je nauw samen met defensie en industriële partners.
  1 broker
 • PROJECTMANAGER INSTALLATIE ELEKTRO

  3 uur geleden

  Onbekend - Heelsum

  Projectmanager Installatie Elektro   Fulltime per direct minimaal 3 á 4 maanden (bij geschiktheid mogelijkheid voor een vaste aanstelling)   WUR facilitair bedrijf is op zoek naar een ervaren allround projectmanager Installatie Elektro . Hij/zij zal zelfstandig verantwoordelijk worden voor twee grote projecten:   Zonnepanelen op schuine daken bij diverse gebouwen op de campus: berekenen van hoeveelheid panelen, dak sterkte berekeningen laten maken, achterhalen hoe de zonnepanelen aangesloten worden op de huidige infra, offertes opvragen, met inkoop contracten aangaan en aansluitend begeleiding in uitvoering en oplevering. Daarnaast contacten onderhouden en afspraken maken met de locatie managers voor planningen mbt overlast vanwege installatie etc.  Verantwoordelijk voor nieuwe projecten: er zijn veel nieuwbouwprojecten gepland . Voorbereiding en uitvoering van de infra ondergronds, bekabeling etc. ( september start nieuwbouw)   Jij bent in deze functie de manager die alles aanstuurt, planningen maakt, contacten met de stakeholders obderhoud en begrotingen maakt. Een zelfstandige en veelzijdige functie op een mooie locatie. Interesse? Mail jouw cv naar diana.katuin@yacht.nl of bel 06-10286670.    
  1 broker
 • ATEX INSPECTEUR BOTLEK / EUROPOORT ROTTERDAM

  1 dag geleden

  Onbekend - Botlek Rotterdam

  ZORG VOOR DE VEILIGHEID IN EXPLOSIEVEILIGE ZONES! Voor één van onze klanten zijn wij op zoek naar een Atex inspecteur. Als ATEX Inspecteur controleer je of de elektrische instrumentatie en installatie aan de wet- en regelgeving voldoet. Denk hierbij aan instrumenten zoals flowmeters, analyse apparatuur zoals gasdetectors en de verlichting op site. TAKEN / WERKZAAMHEDEN Je controleert of elektrische instrumentatie en installatie aan de wet- en regelgeving voldoet; Je inspecteert alle instrumenten zoals flowmeters, analyse apparatuur zoals gasdetectors en de verlichting op site; Je maakt veel gebruik van een tablet, hier haal je je informatie en planning uit; Indien een situatie niet correct is maak je hier foto's van, welke worden teruggekoppeld aan de klant.
  1 broker | Vaste aanstelling | startdatum: In overleg
 • SENIOR WERKVOORBEREIDER VOOR PROJECT OFFSHORE INDUSTRIE.

  1 dag geleden

  Onbekend - Regio Rotterdam

  WERKVOORBEREIDER MET AUTOCAD EN TRIBON KENNIS Onze opdrachtgever is een bedrijf dat internationaal opereert in de maritieme industrie. Ze houden zich bezig met grote constructies en reparaties. Dit gaat dan om zowel gestandaardiseerde- als op maat gemaakte producten. Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het stroomlijnen van het project; van het vooronderzoek tot het bespreken van as-built tekeningen. Ben jij een werkvoorbereider met ervaring en zie jij dit als een goede uitdaging? Reageer dan snel! TAKEN / WERKZAAMHEDEN Zorgdragen voor een optimale voorbereiding van de door de afdeling uit te voeren werkzaamheden; Verlenen van technische ondersteuning en begeleiding van het productiekader bij de uitvoering van hun werkzaamheden; Maken van productiegegevens op basis van de relevante constructie- en werkplaatstekeningen; Als werkvoorbereider rapporteert je aan de Coördinator werkvoorbereiding; Externe contacten onderhouden met leveranciers en onderaannemers.
  1 broker | Project | startdatum: Per direct
 • SHUTDOWN, TURNAROUND AND OUTAGE (STO) MANAGER BREDA

  4 dagen geleden

  Onbekend - Rijswijk

  FUNCTIE Wij zoeken naar een ervaren STO Manager, gericht op Final Control (kleppen), die zal instaan voor de uitvoering van alle STO-gerelateerde activiteiten voor de lifecycle diensten in Nederland en België. Dit houdt alle final control producten in en kan ook verruimd worden tot Automation Solutions producten. Als STO-manager zal je zorgen voor de ondersteuning van het inschatten van de reikwijdte van STO-projecten binnen een bepaald tijdsbestek (wat normaal gezien het 36 maanden vooruitkijken inhoudt) om zo de gepaste diensten, onderdelen en hulpmiddelen te voorzien op de datum van uitvoering. Jouw werkzaamheden zijn: STO-projecten beheren binnen de overeengekomen scope Emersons 7 stappenplan van aanpak benutten om op tijd af te leveren, risco’s op te vangen, binnen budget te blijven, winstgevend te zijn en kwaliteit af te leveren Het belangrijkste contactpunt zijn voor de klant als Projectleider die Emerson vertegenwoordigt in alle STO-materies, zoals bijv. management meetings, HSEQ walkdowns, plan & schedule reviews, wijzigingen in scope STO-werkplanning verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met processen bij de klant, GESH-richtlijnen, fabrieksomgeving Operationele KPI’s vaststellen samen met de klant om de STO-prestatie te checken op vlak van vooruitgang, kwaliteit, ESH-navolging en commerciële performantie De beoordeling van de geïnstalleerde basiscondities coördineren (door walkdown van de site) als basis voor de technische scoping en het consulteren van de klant bij het bepalen van de juiste aanpak om de STO te scopen en de aan STO gerelateerde onderhoud aan te pakken, alsook reparaties en opknapbeurten Service, applicatie en product experts bijeenbrengen om input van STO-scope na te gaan, planning en voorbereiding Technician teams aansturen, van Senior Supervisor tot Junior apprentice level in een STO-project, met kleine teams van 5-10 technicians tot meer dan 100, waarbij sub-contractors en geauthoriseerde dienstverleners betrokken kunnen zijn De technische quotaties ondersteunen en/of bepalen - ondersteuning van het Sales departement bij commerciële quotatie, inclusief de vereiste onderdelen, producten en/of hulpmiddelen Andere STO-managers en salesteams ondersteunen om STO-voorstellen en -quotaties na te kijken en in contact treden met andere STO-managers voor het optimaliseren van STO-voorstellen en -quotaties Outside sales & Business development managers ondersteunen om het STO-contract te verkopen
  1 broker | Fulltime, Parttime
 • UITVOERINGSCOÖRDINATOR/DIRECTIEVOERDER

  4 dagen geleden

  Gemeente Eindhoven - Eindhoven

  Je bent directievoerder namens de gemeente  en geeft daarmee operationeel leiding  aan civiel- en cultuurtechnische werken en geeft vanuit vakinhoudelijke deskundigheid input aan de contract uitvraag ter voorkoming van (financiële) risico’s en informeert de projectleider over de voortgang van de uitvoering van het project.   In de functie van Uitvoeringscoördinator/Directievoerder ben je je bewust van omgevingsmanagement en je benadert actief bewoners en bedrijven en andere belanghebbenden voor het zoveel mogelijk beperken van de overlast tijdens de uitvoering en past de detailfasering hierop aan. Je  voert inhoudelijk overleg met betrokkenen over het logistieke proces (o.a. nuts, bouwers, collega's, busdiensten, bewoners, hulpdiensten e.d..   Je stelt de bijbehorende wijkinfo en bewonersbrieven op voor alle belanghebbenden en beoordeelt vragen en klachten betreffende de uitvoering van het project en lost eventuele vragen en klachten op. Je bent  verantwoordelijk voor de veilige en voor de omgeving acceptabele inrichting van het werkterrein en organiseert het beheer van de Openbare Ruimte binnen de projectgrenzen. Je hebt vakinhoudelijke inbreng bij onder andere bouwvergaderingen, overleggen met externe partijen en bewoners overleggen  
  1 broker
 • MECHANICAL ENGINEER ROTATING EQUIPMENT

  6 dagen geleden

  Onbekend - Geleen

  ENGINEERING OF ROTATING EQUIPMENT IN A PRODUCTION ENVIRONMENT We are currently looking for two experienced Mechanical Engineers with knowledge and experience concerning the Dutch codes for Pressure and Non-Pressure Vessels. Our client is an EPC contractor who currently got a long term global agreement with an international (petro) chemical company. This vacancy will be filled in locally in Geleen. Both local as International candidates are welcome to apply for the vacancy. TAKEN / WERKZAAMHEDEN Involved in the conceptual, basic and detailed engineering fase from a rotating equipment point of view; Defining the specs and the scope for subcontractors; Reviewing and assessing the deliverables of the subcontractors; Supporting project management as a technical expert; Being active in a coordinating role during the construction fase.
  1 broker | Long term | startdatum: ASAP
 • ERVAREN SOFTWARE ENGINEER VOOR EEN SYSTEEM INTEGRATOR

  6 dagen geleden

  Onbekend - Regio Tilburg

  SOFTWARE ENGINEER GEZOCHT VOOR EEN SYSTEEM INTEGRATOR Voor een van onze opdrachtgevers, een systeem integrator in de regio Tilburg, zijn wij op zoek naar een ervaren Software Engineer. In deze functie word je verantwoordelijk voor het ontwerpen van programmeren van diverse PLC- en SCADA-systemen. Tevens ben je actief betrokken bij het inbedrijfstellen en functioneel testen op locatie bij de klant. De betreffende organisatie heeft veel opdrachtgevers uit de voedselindustrie, farma, en textielindustrie. Het gros van de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd middels Siemens S7 en Tia Portal maar ook Beckhoff en Allen Bradley zullen aan bod komen. Het is daarom gewenst dat je met meerdere van deze software pakketten goed overweg kan. TAKEN / WERKZAAMHEDEN Ontwerpen en programmeren van PLC- en SCADA-systemen; Functioneel testen van de besturingssystemen; Inbedrijfstellen van machines en besturingen op locatie bij de klant; Opstellen van de functionele en technische omschrijvingen.
  1 broker | Intentie vast dienstverband | startdatum: Per direct